Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 5196 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MÉu hå s¬ mêi thÇu
dÞch vô t vÊn
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 1048/2008/Q§-BKH
ngµy 11 th¸ng 8 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t)
MÉu hå s¬ mêi thÇu nµy ®îc ¸p dông ®Ó lùa chän nhµ thÇu t vÊn lµ tæ chøc
thùc hiÖn gãi thÇu dÞch vô t vÊn cña c¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt
§Êu thÇu khi thùc hiÖn h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i, ®Êu thÇu h¹n chÕ trong níc
vµ quèc tÕ. Trong MÉu nµy, nhà thÇu t vÊn bao gåm c¸c c«ng ty t vÊn, c¸c trêng
®¹i häc, viÖn nghiªn cøu, c¸c tæ chøc kh¸c cã chøc n¨ng t vÊn theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt. Khi thùc hiÖn c¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu kh¸c h×nh thøc ®Êu thÇu
réng r·i, ®Êu thÇu h¹n chÕ, chñ ®Çu t cã thÓ söa ®æi, bæ sung mét sè néi dung cña
MÉu nµy ®Ó ¸p dông cho phï hîp. §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n sö dông vèn
ODA, nÕu ®îc nhµ tµi trî chÊp thuËn th× ¸p dông theo MÉu nµy, hoÆc cã thÓ söa
®æi, bæ sung mét sè néi dung theo yªu cÇu cña nhµ tµi trî.
Khi ¸p dông MÉu nµy cÇn c¨n cø vµo tÝnh chÊt, quy m« cña gãi thÇu mµ ®a ra c¸c yªu cÇu trªn c¬ së ®¶m b¶o môc tiªu c¹nh tranh, c«ng b»ng, minh b¹ch
vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ; kh«ng ®îc ®a ra c¸c ®iÒu kiÖn nh»m h¹n chÕ sù tham gia cña
nhµ thÇu hoÆc nh»m t¹o lîi thÕ cho mét hoÆc mét sè nhµ thÇu, g©y ra sù c¹nh
tranh kh«ng b×nh ®¼ng.
Trong MÉu nµy, nh÷ng ch÷ in nghiªng lµ néi dung mang tÝnh híng dÉn sÏ
®îc ngêi sö dông cô thÓ hãa tïy theo yªu cÇu vµ tÝnh chÊt tõng gãi thÇu. MÉu hå
s¬ mêi thÇu nµy bao gåm c¸c phÇn sau:
PhÇn thø nhÊt. Yªu cÇu vÒ thñ tôc ®Êu thÇu
Ch¬ng I. ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu
Ch¬ng II. B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu
Ch¬ng III. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸
PhÇn thø hai. MÉu ®Ò xuÊt kü thuËt
PhÇn thø ba. MÉu ®Ò xuÊt tµi chÝnh
PhÇn thø t. §iÒu kho¶n tham chiÕu
PhÇn thø n¨m. Yªu cÇu vÒ hîp ®ång
Ch¬ng IV. §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång
Ch¬ng V. §iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång
Ch¬ng VI. MÉu hîp ®ång
Trong qu¸ tr×nh ¸p dông MÉu nµy, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, c¬
quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung ¬ng, ñy ban
nh©n d©n c¸c cÊp vµ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan göi ý kiÕn vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ
§Çu t ®Ó kÞp thêi xem xÐt vµ chØnh lý.

1

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

hå s¬ mêi thÇu
(tªn gãi thÇu)
(tªn dù ¸n)
(tªn chñ ®Çu t)

…, ngµy … th¸ng … n¨m …
§¹i diÖn hîp ph¸p cña bªn mêi thÇu
(Ghi tªn, chøc danh, ký tªn vµ ®ãng dÊu)

2

Môc lôc
Trang
C¸c tõ viÕt t¾t................................................................................................................................................................................
MÉu hå s¬ mêi thÇu
dÞch vô t vÊn
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 1048/2008/Q§-BKH
ngµy 11 th¸ng 8 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t)
MÉu hå s¬ mêi thÇu nµy ®îc ¸p dông ®Ó lùa chän nhµ thÇu t vÊn lµ tæ chøc
thùc hiÖn gãi thÇu dÞch vô t vÊn cña c¸c dù ¸n thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt
§Êu thÇu khi thùc hiÖn h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i, ®Êu thÇu h¹n chÕ trong níc
quèc tÕ. Trong MÉu nµy, nhà thÇu t vÊn bao gåm c¸c c«ng ty t vÊn, c¸c trêng
®¹i häc, viÖn nghiªn cøu, c¸c chøc kh¸c chøc n¨ng t vÊn theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt. Khi thùc hiÖn c¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu kh¸c h×nh thøc ®Êu thÇu
réng r·i, ®Êu thÇu h¹n chÕ, chñ ®Çu t cã thÓ söa ®æi, bæ sung mét sè néi dung cña
MÉu nµy ®Ó ¸p dông cho p hîp. §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, ¸n dông vèn
ODA, nÕu ®îc nhµ tµi trî chÊp thuËn th× ¸p dông theo MÉu nµy, hoÆc thÓ söa
®æi, bæ sung mét sè néi dung theo yªu cÇu cña nhµ tµi trî.
Khi ¸p dông MÉu nµy cÇn c¨n cø vµo tÝnh chÊt, quy m« cña gãi thÇu mµ ®-
a ra c¸c yªu cÇu trªn ®¶m b¶o môc tiªu c¹nh tranh, c«ng b»ng, minh ch
vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ; kh«ng ®îc ®a ra c¸c ®iÒu kiÖn nh»m h¹n chÕ sù tham gia cña
nhµ thÇu hoÆc nh»m t¹o lîi thÕ cho mét hoÆc mét sè nhµ thÇu, g©y ra c¹nh
tranh kh«ng b×nh ®¼ng.
Trong MÉu nµy, nh÷ng ch÷ in nghiªng néi dung mang tÝnh híng dÉn
®îc ngêi dôngthÓ hãa tïy theo yªu cÇunh chÊt tõng gãi thÇu. MÉu
s¬ mêi thÇu nµy bao gåm c¸c phÇn sau:
PhÇn thø nhÊt. Yªu cÇu vÒ thñ tôc ®Êu thÇu
Ch¬ng I. ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu
Ch¬ng II. B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu
Ch¬ng III. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸
PhÇn thø hai. MÉu ®Ò xuÊt kü thuËt
PhÇn thø ba. MÉu ®Ò xuÊt tµi chÝnh
PhÇn thø t. §iÒu kho¶n tham chiÕu
PhÇn thø n¨m. Yªu cÇu vÒ hîp ®ång
Ch¬ng IV. §iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång
Ch¬ng V. §iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång
Ch¬ng VI. MÉu hîp ®ång
Trong qu¸ tr×nh ¸p dông MÉu nµy, nÕu víng c, ®Ò nghÞ c¸c Bé,
quan ngang Bé, quan thuéc ChÝnh phñ, quan kh¸c ë Trung ¬ng, ñy ban
nh©n d©n c¸c cÊp chøc, nh©n liªn quan göi ý kiÕn ho¹ch
§Çu t ®Ó kÞp thêi xem xÐt vµ chØnh lý.
1
Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn 9 10 997