Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI
Số: …../…../HĐ
Số đăng ký tại NH:…../…..

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …. Tại: …………………………………………...……….

Chúng tôi gồm:
1.

Bên bảo lãnh: Ngân hàng …………..(sau đây gọi là Ngân hàng)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………….. Fax: ………………………………………..………
Do ông (bà) ………………………………. Chức vụ: ………………………… làm đại diện
2.

Bên được bảo lãnh: …………………..(sau đây được gọi là Doanh nghiệp)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………….. Fax: …………………………………………..……
Tài khoản tiền gửi VNĐ số: …………….. tại Ngân hàng: ………………………….……….
Tài khoản tiền gửi ngoại tệ số: ……….... tại Ngân hàng: …………………………………..
Do ông (bà) ………………………………. Chức vụ: ………………………… làm đại diện, theo
giấy ủy quyền số …….. ngày …/…/…… của …………………………………………

Hai bên thỏa thuận ký Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài để đầu tư dự án theo các điều
khoản dưới đây:

Điều 1. Nội dung và phạm vi bảo lãnh
1.
Ngân hàng bảo lãnh cho Doanh nghiệp để Doanh nghiệp vay vốn nước ngoài với số
tiền………. (bằng chữ ……………………………………………………………………….) theo
Hợp đồng vay vốn nước ngoài số …. ngày …/…./….ký giữa Doanh nghiệp và ………………….
để đầu tư theo dự án ……………………………….………………..
2.
Ngân hàng bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán nợ nước ngoài mà Doanh nghiệp đã ký với bên
nước ngoài theo Hợp đồng vay vốn.
3.
Thời hạn bảo lãnh theo Hợp đồng vay vốn đã được Ngân hàng chấp thuận, kể từ ngày
nhận món vay đầu tiên theo Hợp đồng vay vốn nước ngoài.
Điều 2. Điều kiện phát hành bảo lãnh
Ngân hàng phát hành bảo lãnh sau khi Doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục về các biện pháp bảo
đảm nghĩa vụ được bảo lãnh nêu tại Điều 4 của Hợp đồng này.
Điều 3. Phí bảo lãnh và trả phí bảo lãnh
Phí bảo lãnh là ……..% năm, được tính trên dư nợ được bảo lãnh nhân (x) với số ngày
bảo lãnh thực tế nhân (x) với mức phí bảo lãnh chia (:) cho 360.
-

Phí bảo lãnh được trả …….. tháng một lần.

Đến hạn, Doanh nghiệp chủ động trả phí bảo lãnh cho Ngân hàng, nếu hết hạn mà Doanh
nghiệp không trả hoặc trả không đủ cho Ngân hàng thì Ngân hàng được tự động trích tài khoản
tiền gửi của Doanh nghiệp để thu.
Trường hợp Doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi tại Tổ chức tín dụng khác, Ngân hàng được lập
Ủy nhiệm thu để thu phí bảo lãnh và thông báo cho Doanh nghiệp biết.
Điều 4. Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ được bảo lãnh
1.
Doanh nghiệp cam kết dùng các biện pháp bảo đảm để đảm bảo nghĩa vụ được Ngân
hàng bảo lãnh ghi tại Điều 1 ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI
Số: …../…../HĐ
Số đăng ký tại NH:…../…..
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …. Tại: …………………………………………...……….
Chúng tôi gồm:
1. Bên bảo lãnh: Ngân hàng …………..(sau đây gọi là Ngân hàng)
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………….. Fax: ………………………………………..………
Do ông (bà) ………………………………. Chức vụ: ………………………… làm đại diện
2. Bên được bảo lãnh: …………………..(sau đây được gọi là Doanh nghiệp)
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………….. Fax: …………………………………………..……
Tài khoản tiền gửi VNĐ số: …………….. tại Ngân hàng: ………………………….……….
Tài khoản tiền gửi ngoại tệ số: ……….... tại Ngân hàng: …………………………………..
Do ông (bà) ………………………………. Chức vụ: ………………………… làm đại diện, theo
giấy ủy quyền số …….. ngày …/…/…… của …………………………………………
Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài 9 10 45