Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng cho mượn tài sản

Được đăng lên bởi Trịnh Xuân Chiến
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÁI SẢN
……., ngày….tháng….năm…..
Tại (địa điểm): ...............................................................................................................................
Chúng tôi gồm có:
- Bên A (Bên cho mượn)
Họ tên: ..................................... Sinh năm: …………. Tại: ...................................................
CMND số: ................................ Cấp ngày: ……………Tại: .. .................................................
Cư trú tại: ...............................................................................................................................
- Bên B (Bên đi mượn)
Họ tên: ..................................... Sinh năm: ……..…… Tại: ...................................................
CMND số: ................................ Cấp ngày:……………Tại: ....................................................
Cư trú tại:................................................................................................................................
Hai bên thống nhất lập bản hợp đồng cho mượn như sau:
Điều 1: Đối tượng của hợp đồng
Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng sử dụng như sau (có thể mô tả đặc điểm
tài sản, còn sử dụng bao nhiêu %, nếu là nhà thì có mấy phòng, diện tích sử dụng chính, phụ,
diện tích đất…)
Điều 2: Thời hạn của hợp đồng
Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng như trên, trong thời gian là …….. (ngày,
tháng, năm cụ thể), được tính từ ngày …….. đến ngày ……….)
Khi cần trong thời hạn hợp đồng, bên A có thể lấy lại tài sản sau khi đã thông báo cho bên A
trước … ngày hoặc khi xảy ra tình trạng vi phạm hợp đồng như:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Bên B có thể hoàn trả lại tài sản bất cứ lúc nào khi không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng
không đạt yêu cầu của mình.
Điều 3: Nghĩa vụ của 2 bên
1. Nghĩa vụ của bên A
- Nêu rõ tình trạng tài sản và các khuyết tật của tài sản.
- Lưu ý cho bên B khi sử dụng tài sản (những khả năng xảy ra nguy hiểm…)
- Nêu các yêu cầu bảo quản, tu bổ, sữa chữa trong quá trình ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN TÁI SẢN
……., ngày….tháng….năm…..
Tại (địa điểm): ...............................................................................................................................
Chúng tôi gồm có:
- Bên A (Bên cho mượn)
Họ tên: ..................................... Sinh năm: …………. Tại: ...................................................
CMND số: ................................ Cấp ngày: ……………Tại: ...................................................
Cư trú tại: ...............................................................................................................................
- Bên B (Bên đi mượn)
Họ tên: ..................................... Sinh năm: ……..…… Tại: ...................................................
CMND số: ................................ Cấp ngày:……………Tại: ....................................................
Cư trú tại:................................................................................................................................
Hai bên thống nhất lập bản hợp đồng cho mượn như sau:
Điều 1: Đối tượng của hợp đồng
Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng sử dụng như sau (có thể mô tả đặc điểm
tài sản, còn sử dụng bao nhiêu %, nếu là nhà thì có mấy phòng, diện tích sử dụng chính, phụ,
diện tích đất…)
Điều 2: Thời hạn của hợp đồng
Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng như trên, trong thời gian là …….. (ngày,
tháng, năm cụ thể), được tính từ ngày …….. đến ngày ……….)
Khi cần trong thời hạn hợp đồng, bên A có thể lấy lại tài sản sau khi đã thông báo cho bên A
trước … ngày hoặc khi xảy ra tình trạng vi phạm hợp đồng như:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Bên B có thể hoàn trả lại tài sản bất cứ lúc nào khi không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng
không đạt yêu cầu của mình.
Điều 3: Nghĩa vụ của 2 bên
1. Nghĩa vụ của bên A
- Nêu rõ tình trạng tài sản và các khuyết tật của tài sản.
- Lưu ý cho bên B khi sử dụng tài sản (những khả năng xảy ra nguy hiểm…)
- Nêu các yêu cầu bảo quản, tu bổ, sữa chữa trong quá trình sử dụng…
2. Nghĩa vụ của bên B
- Trong thời hạn mượn, bên B có trách nhiệm bảo vệ, quản lý và sử dụng đúng mục đích
của tài sản, chịu mọi trách nhiệm về mất mát, hư hỏng (nếu xảy ra), không được tự ý thay
đổi trạng thái của tài sản.
- Không được cho người khác mượn lại, nếu không có ý kiến đồng ý của bên A.
- Có trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế (nếu mượn các tư liệu sản xuất) về các
phụ tùng, phụ kiện và chịu mọi chi phí khác để bảo đảm giá trị sử dụng bình thường của
tài sản trong thời hạn cho mượn.
- Giao trả nguyên trạng thái đang sử dụng đúng thời hạn hợp đồng với đầy đủ phụ tùng,
phụ kiện của nó, nếu làm mất phải tìm mua thay thế v.v…
Mẫu Hợp đồng cho mượn tài sản - Trang 2
Mẫu Hợp đồng cho mượn tài sản - Người đăng: Trịnh Xuân Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng cho mượn tài sản 9 10 647