Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng cho vay tiền

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN
Hôm nay ngày:...............................................
Tại địa điểm:...........................................................................................................................
(Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự).
Chúng tôi gồm có:
Bên A: (bên cho vay)
+ Địa chỉ:.......................................................................................................................................
+ Điện thoại:..................................................................................................................................
+ Đại diện là:..................................................................................................................................
+ CMND số........................................do Công an......................... cấp ngày.................................
Bên B: (bên vay)
+ Ông (bà):.....................................................................................................................................
+ CMND số........................................do Công an......................... cấp ngày.................................
+ Địa chỉ:.......................................................................................................................................
+ Điện thoại:..................................................................................................................................
Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:
Điều 1: Về số lượng tiền vay
Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:
+ Bằng số:......................................................................................................................................
+ Bằng chữ:....................................................................................................................................
Điều 2: Thời hạn và phương thức vay
2.1. Thời hạn vay là................................... tháng
+ Kể từ ngày:.................................................
+ Đến ngày:....................................................
2.2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):
+ Chuyển khoản qua tài khoản:.....................................................................................................
+ Mở tại ngân hàng:.............................................................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-------------
HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN
Hôm nay ngày:...............................................
Tại địa điểm:...........................................................................................................................
(Nếu vay Ngân hàng hợp tác tín dụng, thì thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự).
Chúng tôi gồm có:
Bên A: (bên cho vay)
+ Địa chỉ:.......................................................................................................................................
+ Điện thoại:..................................................................................................................................
+ Đại diện là:..................................................................................................................................
+ CMND số........................................do Công an.........................cấp ngày.................................
Bên B: (bên vay)
+ Ông (bà):.....................................................................................................................................
+ CMND số........................................do Công an.........................cấp ngày.................................
+ Địa chỉ:.......................................................................................................................................
+ Điện thoại:..................................................................................................................................
Sau khi thỏa thuận cùng nhau hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:
Điều 1: Về số lượng tiền vay
Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:
+ Bằng số:......................................................................................................................................
+ Bằng chữ:....................................................................................................................................
Điều 2: Thời hạn phương thức vay
2.1. Thời hạn vay là................................... tháng
+ Kể từ ngày:.................................................
+ Đến ngày:....................................................
2.2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):
+ Chuyển khoản qua tài khoản:.....................................................................................................
+ Mở tại ngân hàng:.......................................................................................................................
+ Cho vay bằng tiền mặt
Mẫu hợp đồng cho vay tiền - Trang 2
Mẫu hợp đồng cho vay tiền - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng cho vay tiền 9 10 544