Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ
Hôm nay, ngày..............tháng..................năm .................
Tại.....................................................................................
Chúng tôi gồm:
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A):
Họ và tên/Tên tổ chức: ......................................................
(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể
hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)
Là:......................................................................................
(Người biểu diễn, Tổ chức sản xuất bản ghi âm, ghi hình, Tổ chức phát sóng; Người thừa kế
quyền liên quan; người đại diện cho các đồng chủ sở hữu, người đại diện cho các đồng thừa kế)
Sinh ngày:........... tháng........... năm.......................................
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ………………….
Cấp ngày..........tháng..........năm..........tại..............................
(Đối với tổ chức)
Số CMTND/Hộ chiếu..............................................................
Cấp ngày.........tháng..........năm..............tại.............................
Quốc tịch:................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................
Số điện thoại:...........Fax:........................Email:......................
Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình:.............
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B):
Họ và tên/Tên tổ chức: ...........................................................
Là:............................................................................................
Sinh ngày:........... tháng........... năm.........................................

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :…………….……..
Cấp ngày...........tháng..........năm..............tại............................
(Đối với tổ chức)
Số CMTND/Hộ chiếu............................................................
Cấp ngày…......tháng...........năm..............tại........................
Quốc tịch:.............................................................................
Địa chỉ:..................................................................................
Số điện thoại:..................Fax:..............Email:......................
Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1: Bên A đồng ý chuyển ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ
Hôm nay, ngày..............tháng..................năm .................
Tại.....................................................................................
Chúng tôi gồm:
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A):
Họ và tên/Tên tổ chức: ......................................................
(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể
hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)
Là:......................................................................................
(Người biểu diễn, Tổ chức sản xuất bản ghi âm, ghi hình, Tổ chức phát sóng; Người thừa kế
quyền liên quan; người đại diện cho các đồng chủ sở hữu, người đại diện cho các đồng thừa kế)
Sinh ngày:........... tháng........... năm.......................................
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ………………….
Cấp ngày..........tháng..........năm..........tại..............................
(Đối với tổ chức)
Số CMTND/Hộ chiếu..............................................................
Cấp ngày.........tháng..........năm..............tại.............................
Quốc tịch:................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................
Số điện thoại:...........Fax:........................Email:......................
Là chủ sở hữu quyền liên quan đối với chương trình:.............
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B):
Họ và tên/Tên tổ chức: ...........................................................
Là:............................................................................................
Sinh ngày:........... tháng........... năm.........................................
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả - Trang 2
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả 9 10 654