Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********
HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH]
Số: [SO HD]/HĐTK

Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là
Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban
hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.
Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu
có).
Căn cứ [YEU CAU HAI BEN]
Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:
BÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO]
Điện thoại: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX]
Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
Đại
diện
bởi:
[HO
VA
TEN]
Chức
vụ:
(Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)

[CHUC

VU]

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC
HAY GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG
Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO]
Điện thoại: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX]
Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
(Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC
HAY GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Hai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thiết kế xây dựng
công trình [TEN CONG TRINH XAY DUNG] với những điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung công việc hợp đồng
1. Bên A giao cho Bên B thầu thiết kế toàn bộ công trình [TEN CONG
TRINH XAY DUNG] theo đúng quy hoạch, kế hoạch, số liệu khảo sát và nội dung
của bản LCKTKT đã được thẩm tra xét duyệt.
2. Bên B phải cử các cán bộ kỹ thuật đủ các tiêu chuẩn về bằng cấp, kinh
nghiệm cần thiết vào việc thiết kế đồ án xây dựng.
3. Bên B thiết kế đồ án xây dựng phải tuân thủ các qui trình, qui phạm của
Nh nước qui định và phải được Bên A thẩm tra, xem xét chấp thuận. Các tiêu
chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật phải hợp với yêu cầu của Bên Avàđảm bảo các
chế độ thể lệ của Nhà nước qui định mới được đưa ra tổ chức thi công.
Điều 2: Thời hạn thiết kế
Thời hạn thiết kế toàn bộ công trình tổng cộng là [SO THANG] tháng tính
từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM]
Định lịch giao bản thiết kế từng phần như sa...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********
HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH]
Số: [SO HD]/HĐTK
Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay
Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban
hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.
Căn c vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu
có).
Căn cứ [YEU CAU HAI BEN]
Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:
BÊN CHỦ ĐẦU TƯ
Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO]
Điện thoại: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX]
Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
(Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC
HAY GIAM DOC] ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG
Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]
Địa chỉ trụ sở chính:[DIA CHI TRU SO]
Điện thoại: [SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX]
Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]
Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]
(Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)
Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC
HAY GIAM DOC] ký.
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình - Trang 2
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình 9 10 784