Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng giới thiệu lao động

Được đăng lên bởi nvduc412
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------o0o-----------------HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU LAO ĐỘNG
Số:

Hôm nay, ngày

tháng 12 năm 2013, tại thành phố Hồ chí minh,

Chúng tôi gồm:
BÊN A:
 Người đại diện:

Chức vụ: Giám đốc

 Địa chỉ:
 Tel:
 Mã số thuế:
 Tài khoản số (VNĐ):
BÊN B:
 Địa chỉ:
 Số điện thoại:
 Mã số thuế:
 Người đại diện:
 Tài khoản số (VNĐ):
Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1. Nội dung hợp đồng
Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động của Bên A, Bên B có trách nhiệm giới thiệu cho bên A theo
số lượng và yêu cầu sau:
+ Số lao động cần tuyển:
+ Độ tuổi:
+ Giới tính:
+ Sức khoẻ: tốt
+ Yêu cầu:
- Các thông tin về nơi làm việc
+ Địa điểm làm việc:
+ Thời hạn hợp đồng lao động:
+ Thời gian bắt đầu làm việc

+ Thời gian thử việc:
+ Mức lương:
+ Các chế độ khác: không có
Điều 2. Phương thức giới thiệu
Hai bên đã thỏa thuận thời gian và phương thức giới thiệu việc làm, cụ thể như sau:
- Bên A sẽ trực tiếp phỏng vấn nhân lực được giới thiệu
- Quyết định có tuyển dụng nhân lực do Bên B giới thiệu hay không
- Thời gian bên A thực hiện phỏng vấn:
- Địa điểm :
Điều 3 . Phí dịch vụ và phương thức thanh toán
+ Phí dịch Vụ:
+ Phương thức thánh toán: Thanh toán thành ….lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài
khoản ngân hàng do bên B chỉ định.
Thanh toán lần thứ nhất: Sau …. tháng kể từ ngày nhân lực đi làm bên B sẽ gửi Yêu cầu thanh
toán cho bên A. Bên A sẽ thanh toán ….. của tổng số tiền cho bên B trong vòng ….. ngày
làm việc kể từ ngày nhận được Yêu cầu thanh toán từ bên B gửi đến.
Thanh toán lần thứ 2: Sau …. tháng kể từ ngày nhân lực đi làm bên B sẽ gửi Yêu cầu thanh
toán cho bên A. Bên A thanh toán …. của tổng số tiền dự án còn lại cho bên B trong vòng ….
ngày làm việc kể từ ngày nhận được Yêu cầu thanh toán từ bên B gửi đến.
Điều 4 : Trách nhiệm của Bên A
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá trị hợp đồng cho Bên B theo đúng Yêu cầu thanh toán
bên B đã gửi.
- Hướng dẫn các quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và quản lý công việc của lao động
sau khi đã tuyển dụng.
- Nếu bên A không tuyển dụng nhân lực bên B đã giới thiệu hay người lao động nghỉ việc
trong vòng 2 ( hai ) tháng, sau đó trong vòng 1 ( một ) năm nếu bên A tuyển dụng lại người
lao động này thì vẫn xem như là bên B đã giới thiệu thành công và bên A sẽ phải thanh toán
đầy đủ phí giới thiệu cho bên B như đã định.
- Trường hợp ứng viên tự động nghỉ việc hay do bên A sa thải trư...


!
"#$%&'(
Số:
Hôm nay, ngày tháng 12 năm 2013, tại thành phố Hồ chí minh,

)*+
 

 !
"#$%&
'()*$+,-
)*)+

.)
"#$%&

'()*$+,-
.%(/%01234(4(&5678%()*$%
,-./0,.12341
9%:%$;!)<=>3?1>3>@A7%)23? )
$!5'B3%:%$%
C.!)<:%BD
C<%E
C7F
C.()G
CH3%:%
I8J!'
CD!'
C56!)<
C2K:%!'
Mẫu hợp đồng giới thiệu lao động - Trang 2
Mẫu hợp đồng giới thiệu lao động - Người đăng: nvduc412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng giới thiệu lao động 9 10 153