Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------****--------

HỢP ĐỒNG HỦY BỎ
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng
được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng
tôi gồm có:
Bên bán (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):.......................................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):....................
.......................................................................................................................................................
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : .............................................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Cùng vợ là bà: ..............................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày................................................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------****--------
HỢP ĐỒNG HỦY BỎ
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng
được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng Phòng Công chứng), chúng
tôi gồm có:
Bên bán (sau đây gọi Bên A):
Ông (Bà):.......................................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không hộ khẩu thường trú thì ghi đăng tạm trú):....................
.......................................................................................................................................................
Hoặc thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể vợ chồng:
Ông : .............................................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Cùng vợ bà: ..............................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(Trường hợp v chồng hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).
2. Chủ thể h gia đình:
Họ tên chủ hộ: .........................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Các thành viên của hộ gia đình:
- Họ tên:....................................................................................................................................
Sinh ngày:.....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................cấp ngày.............................................................
tại...................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán - Trang 2
Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu hợp đồng hủy bỏ hợp đồng mua bán 9 10 591