Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng lao động

Được đăng lên bởi Nguyen Tuan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO
Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o------

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: ………../HĐLĐ-.....
Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…
Chúng tôi, một bên là:

Ông:.........................................................................................................................................................
Chức vụ:..................................................................................................................................................
Đại diện cho:...........................................................................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................
Điện thoại:............................................................................. Fax:..........................................................
Và một bên là:
Ông/Bà:................................................................................................ Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh:...............................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................................................................
Nơi ở hiện tại:..........................................................................................................................................
Số CMND:............................................... Ngày cấp:........................... Nơi cấp:.....................................
Số ĐT:................................................................................... Email:.......................................................
Số sổ bảo hiểm xã hội:............................................................................................................................
Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) và cam kết làm đúng những điều khoản sau
đây:
Điều 1: Điều khoản chung
-

Loại HĐLĐ: Xác định thời hạn.

-

Thời hạn HĐLĐ: … tháng

-

Địa điểm làm việc: .................

-

Bộ phận công tác: Phòng …

-

Nhiệm vụ công việc như sau:

Thời điểm từ: …/…/20… đến …/…/20…
Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): …

+ Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của
Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủ...
LOGO
Công ty
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o------
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Số: ………../HĐLĐ-.....
Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…
Chúng tôi, một bên là:
Ông:.........................................................................................................................................................
Chức vụ:..................................................................................................................................................
Đại diện cho:...........................................................................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................
Điện thoại:............................................................................. Fax:..........................................................
Và một bên là:
Ông/Bà:................................................................................................ Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh:...............................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................................................................
Nơi hiện tại:..........................................................................................................................................
Số CMND:............................................... Ngày cấp:........................... Nơi cấp:.....................................
Số ĐT:................................................................................... Email:.......................................................
Số sổ bảo hiểm xã hội:............................................................................................................................
đây:
Cùng thỏa thuận kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) cam kết làm đúng những điều khoản sau
Đ
i
u 1: Điều khoản chung
- Loại HĐLĐ: Xác định thời hạn.
- Thời hạn HĐLĐ: … tháng Thời điểm từ: …/…/20… đến …/…/20…
- Địa điểm làm việc: .................
- Bộ phận công tác: Phòng … Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): …
- Nhiệm vụ công việc như sau:
+ Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của nh dưới sự quản lý, điều hành của
Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).
1
Mẫu hợp đồng lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng lao động - Người đăng: Nguyen Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mẫu hợp đồng lao động 9 10 193