Ktl-icon-tai-lieu

mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp

Được đăng lên bởi dieuhuyen-0807
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH NINH THUẬN

Hướng dẫn thủ tục
cấp đăng ký thay đổi chủ doanh
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH nghiệp tư nhân trong trường hợp
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ
KINH TẾ
doanh nghiệp chết, mất tích
(Cấp trong vòng 03 ngày làm việc)

Số
TT

Thành phần hồ sơ

Số lượng

1

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

2

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
01 Bản gốc
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng
nhận đăng ký thuế (Đối với doanh nghiệp chưa điều 01 Bản gốc
chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp)
Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá
nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp mới :
01 Bản sao
- Giấy chứng minh nhân dân.
- Hoặc Hộ chiếu.
Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp
và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển
01 Bản gốc
nhượng, tặng cho đối với trường hợp bán, tặng cho
doanh nghiệp tư nhân;
Bản sao hợp lệ Giấy chứng tử, Tuyên bố mất tích của
Tòa án đối với chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường
hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích, văn bản 01 Bản sao
xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa
kế.

3

4

5

6

Yêu cầu
chứng thực

01 Bản gốc

Bản sao
chứng
thực

Bản sao
chứng
thực

1. Ghi chú :
- Không điền tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.
- Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký
doanh nghiệp, người được ủy quyền xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ
chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và giấy tờ sau :
+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ (giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp và
tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ) và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực
hiện nộp hồ sơ hoặc
+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật :
Văn bản ủy quyền của người đại diện pháp luật (ký tên, đóng dấu pháp nhân) (Mẫu
tham khảo)
2. Số hồ sơ và thời gian giải quyết :
- Số bộ hồ sơ nộp: 01 bộ.
- Thời gian giải quyết đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.
- Lệ phí : 200.000 đồng.

TÊN DOANH NGHIỆP
______________________

Mẫu số II-3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________

Số: ....................

.....................,

ngày .......... tháng …..... năm ……

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Ninh Thuận
Tên doanh nghiệp (Ghi bằng chữ in hoa) : ........................................................................
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH NINH THUẬN
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN
KINH TẾ
Hướng dẫn thủ tục
cấp đăng ký thay đổi chủ doanh
nghiệp tư nhân trong trường hợp
bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ
doanh nghiệp chết, mất tích
(Cấp trong vòng 03 ngày làm việc)
Số
TT
Thành phần hồ sơ
Số lượng
Yêu cầu
chứng thực
1
Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
01 Bản gốc
2
Giấy chứng nhận đăng kinh doanh đăng thuế
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
01 Bản gốc
3
Giấy chứng nhận đăng kinh doanh Giấy chứng
nhận đăng thuế (Đối với doanh nghiệp chưa điều
chỉnh mã số thuế thành mã số doanh nghiệp)
01 Bản gốc
4
Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá
nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp mới :
- Giấy chứng minh nhân dân.
- Hoặc Hộ chiếu.
01 Bản sao
Bản sao
chứng
thực
5 Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp
các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển
nhượng, tặng cho đối với trường hợp bán, tặng cho
doanh nghiệp tư nhân;
01 Bản gốc
6 Bản sao hợp lệ Giấy chứng tử, Tuyên bố mất tích của
Tòa án đối với chủ doanh nghiệp nhân trong trường
hợp chủ doanh nghiệp nhân chết, mất tích, văn bản
xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa
kế.
01 Bản sao
Bản sao
chứng
thực
1. Ghi chú :
- Không điền tay vào các mẫu để nộp hồ sơ.
- Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nn khác nộp h đăng ký
doanh nghiệp, người được ủy quyền xuất trình Giấy chứng minh nhân n hoặc hộ
chiếu hoặc c giấy tờ chứng thực nn hợp pp khác giy tờ sau :
+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ (giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp
tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ) và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho nhân thực
hiện nộp hồ sơ hoặc
+ Văn bản ủy quyền cho nhân thực hiện nộp hồ theo quy định của pháp luật :
Văn bản ủy quyền của người đại diện pháp luật (ký tên, đóng dấu pháp nhân) (Mẫu
tham khảo)
2. Số hồ sơ và thời gian giải quyết :
- Số bộ hồ sơ nộp: 01 bộ.
- Thời gian giải quyết đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc.
- Lệ phí : 200.000 đồng.
mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp - Người đăng: dieuhuyen-0807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp 9 10 365