Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng mua bán một phần ngôi nhà

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
(một phần ngôi nhà số:.......đường.................phường......... quận...........)
Hôm nay, ngày........tháng.......năm........., tại........................chúng tôi ký tên dưới đây,
những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước
pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

Bên bán (1):
Ông (Bà)
Sinh ngày:

tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................do.........
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):
Sinh ngày

tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:................................ do.........
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:
phường

đường...........................................

quận....................thành phố..................................(2)

Bên mua (1):
Ông (Bà)
Sinh ngày:

tháng..................năm.................................................................Chứng minh nhân dân số:............................do.........
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):
Sinh ngày

tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:............................do.........
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cả hai Ông Bà cùng thường trú tại số:
phường

đường...........................................

quận....................thành phố..................................(2)

Bằng hợp đồng này, Bên bán bán cho Bên mua một phần ngôi nhà với những thỏa thuận
sau đây:

ĐIỀU
ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1

1. Đối tượng của hợp đồng này là một phần ngôi nhà số:.......................... đường...............
phường.................quận................thành phố............. (3), có thực trạng như sau:
a. Nhà ở:
- Tổng diện tích sử dụng:

m2

- Diện tích xây dựng:m2
- Diện tích xây dựng của tầng trệt: m2
- Kết cấu nhà:
- Số tầng:

b. Đất ở:- Thửa đất số:
- Tờ bản đồ số:
- Diện tích:

m2

- Hình thức sử dụng riêng

m2

c. Các thực trạng khác: (4)
(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện
tích trong lộ giới)

2. Diện tích nhà và đất ở nêu trên là một phần ngôi nhà do Ông............ và Bà
là chủ sở hữu nhà ở và ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
(một phần ngôi nhà số:.......đường.................phường......... quận...........)
Hôm nay, ngày........tháng.......năm........., tại........................chúng tôi tên dưới đây,
những người tự nhận thấy đủ năng lực hành vi dân sự tự chịu trách nhiệm trước
pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:
Bên bán (1):
Ông (Bà)
Sinh ngày: tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................................do.........
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):
Sinh ngày tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:................................ do.........
cấp ngày.......tháng.......năm......
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số: đường...........................................
phường quận....................thành phố..................................(2)
Bên mua (1):
Ông (Bà)
Sinh ngày: tháng..................năm.................................................................
http://www.luatminhgia.vn
Mẫu Hợp đồng mua bán một phần ngôi nhà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu Hợp đồng mua bán một phần ngôi nhà - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng mua bán một phần ngôi nhà 9 10 282