Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng mượn tài sản

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN
Hôm nay, ngày…..tháng..…năm…., tại địa chỉ..............................................................
Chúng tôi gồm:

1. BÊN CHO MƯỢN NHÀ (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà): .....................................................................................................................................
Sinh ngày: ....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:............................ cấp ngày ......................tại ......................................
Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. BÊN MƯỢN NHÀ (sau đây gọi là Bên B):
Ông (Bà): .....................................................................................................................................
Sinh ngày: ....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:............................ cấp ngày ......................tại ......................................
Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Hai bên thảo thuận lập và ký hợp đồng này để thực hiện việc mượn nhà đối với các điều
khoản như sau:
ĐIỀU 1: ĐỊA ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH NHÀ CHO MƯỢN
1.1.
Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ diện tích nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp
của Bên A tại địa chỉ:
Nhà có đặc điểm sau:..................................................................................................................
Diện tích:.....................................................................................................................................

1

Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số.................... do UBND thành
phố Hà Nội cấp ngày …...tháng…....năm……
1.2.

Bên B đồng ý mượn của Bên A toàn bộ quyền sử dụng nhà theo mô tả nói trên.

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH MƯỢN
Mục đích ...
1
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------
HỢP ĐỒNG MƯỢN TÀI SẢN
Hôm nay, ngày…..tháng..…năm…., tại địa chỉ..............................................................
Chúng tôi gồm:
1. BÊN CHO MƯỢN NHÀ (sau đây gọi Bên A):
Ông (Bà): .....................................................................................................................................
Sinh ngày: ....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:............................ cấp ngày ......................tại ......................................
Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. BÊN MƯỢN NHÀ (sau đây gọi Bên B):
Ông (Bà): .....................................................................................................................................
Sinh ngày: ....................................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:............................ cấp ngày ......................tại ......................................
Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Hai bên thảo thuận lập hợp đồng này để thực hiện việc mượn nhà đối với các điều
khoản như sau:
ĐIỀU 1: ĐỊA ĐIỂM DIỆN TÍCH NHÀ CHO MƯỢN
1.1. Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn b diện tích nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp
của Bên A tại địa chỉ:
Nhà đặc điểm sau:..................................................................................................................
Diện tích:.....................................................................................................................................
Mẫu Hợp đồng mượn tài sản - Trang 2
Mẫu Hợp đồng mượn tài sản - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng mượn tài sản 9 10 593