Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng phân phối

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI
Hợp đồng được lập vào ngày ...... tháng ...... năm............tại.........................................................................
Giữa:
NHÀ PHÂN PHỐI:.....................................................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................................................
MST:.............................................................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................................................................................................
Đại diện:........................................................................ Chức vụ:.................................................................
Tài khoản giao dịch:......................................................................................................................................
Tại Ngân hàng:..............................................................................................................................................
Địa chỉ Ngân hàng:........................................................................................................................................
Và
NHÀ CUNG CẤP: ......................................................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................................................
MST:.............................................................................................................................................................
Giấy phép kinh doanh số:.......................................... Cấp ngày:.................................. Tại:..........................
Điện thoại:............................................................................ Fax:.................................................................
Tên chủ tài khoản:.........................................................................................................................................
Tài khoản số:........................................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
------o0o------
HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI
Hợp đồng được lập vào ngày ...... tháng ...... năm............tại.........................................................................
Giữa:
NHÀ PHÂN PHỐI:.....................................................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................................................
MST:.............................................................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................................................................................................
Đại diện:........................................................................Chức vụ:.................................................................
Tài khoản giao dịch:......................................................................................................................................
Tại Ngân hàng:..............................................................................................................................................
Địa chỉ Ngân hàng:........................................................................................................................................
NHÀ CUNG CẤP: ......................................................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................................................
MST:.............................................................................................................................................................
Giấy phép kinh doanh số:..........................................Cấp ngày:..................................Tại:..........................
Điện thoại:............................................................................ Fax:.................................................................
Tên chủ tài khoản:.........................................................................................................................................
Tài khoản số:.................................................................................................................................................
Tại Ngân hàng:..............................................................................................................................................
Địa chỉ Ngân hàng:........................................................................................................................................
Đại diện: .......................................................................................................................................................
ĐIỀU 1: BỔ NHIỆM
Nhà cung cấp bổ nhiệm nhà phân phối làm nhà phân phối độc quyền của mình để phân phối bán các
sản phẩm (định nghĩa tại Điều 3) trong khu vực:................ nhà phân phối chấp nhận sự bổ nhiệm này
cùng với những điều kiện điều khoản được lập ra trong hợp đồng này.
ĐIỀU 2: THỜI HẠN PHÂN PHỐI
Hợp đồng phân phối sẽ hiệu lực vào ngày.......... kết thúc đến.......... Các bên thể quyết định
mới hợp đồng này khi hết hạn bằng văn bản sự đồng ý của hai bên. Hợp đồng thể chấm dứt sớm
Mẫu hợp đồng phân phối - Trang 2
Mẫu hợp đồng phân phối - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu hợp đồng phân phối 9 10 202