Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng quảng cáo trên google

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

SỐ: ………/ HĐKTW/20012

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO TRÊN GOOGLE
-

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;

-

Căn cứ Luật thương mại năm 2005;

-

Căn cứ các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng tài nguyên Internet hiện

hành của Bộ Bưu chính viễn thông;
-

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Chúng tôi gồm:
Bên sử dụng dịch vụ (Bên A): CÔNG TY ..............
Người đại diện:
Chức vụ:

Giám đốc

Địa chỉ:
Mã số thuế:
Điện thoại:

Mobile:

Email:

Website

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN………….
Người đại diện: …………………
Chức vụ:

Giám đốc

Địa chỉ:...

…………………………………………………………………

Điện thoại:

043……………

Mã số thuế:

…………………

Tài khoản:

…………………..

Fax: 043……….
Tại: NH thương mại Á Châu ……

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với điều khoản sau:
ĐIỀU 1. NỘI DUNG
1.1 Bên A yêu cầu quảng cáo trên Google với vị trí nhà tài trợ cho Website : ...........Với
từ khoá như sau : Bên A lựa chọn đặt website lên vị trí nhà tài trợ của Google Adwords.
1.2 Dịch vụ này có giá trị trong vòng 06 tháng (từ ngày 01 tháng 09 năm 2012 đến hết
ngày 28 tháng 02 năm 2013). Bên A có trách nhiệm đóng phí quảng cáo trên Google theo
thông báo của bên B. Trường hợp bên A không đóng phí quảng cáo trên Google đúng

hạn, thì bên B có quyền tạm ngừng dịch vụ mà không cần thông báo trước.
ĐIỀU 2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
2.1 Giá trị được cho từng từ khóa được thống kê như bảng dưới đây:
Từ khóa

Thời gian hiển thị

Thời hạn

Thành tiền hàng tháng

( Tháng )

(VND)

1

...000.000

Không giới hạn (Nội
dung từ khóa được xácTùy chọn
nhận bằng email)
Tổng chưa giảm giá
Giảm giá

...000.000
0%

Tổng sau giảm giá
VAT

0
...000.000

10%

Tổng cả thuế

...000.000
...000.000

Bằng chữ: Ba triệu ba trăm nghìn đồng/01 tháng sử dụng dịch vụ
2.2 Phương thức thanh toán:
- Bên A thanh toán cho Bên B bằng phương thức chuyển khoản ;
- Số tiền thanh toán được ấn định chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng;
- Ngay sau khi của tháng 100% giá trị hợp đồng …..000.000 (………..triệu đồng) sau khi
hợp đồng này được ký. Phương thức thanh toán chuyển khoản.
2.3 Dịch vụ quảng cáo trên Google với vị trí nhà tài trợ chỉ được tiến hành khi bên A
hoàn thành thủ tục thanh toán cho bên B.
ĐIỀU 3. TRÁCH NHIỆM BÊN A
3.1 Bên A phải cung cấp đầy đủ thông tin về website của bên A cho bên B. Bên A có
trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan về từ khoá cho bên B
3.2 Bên A có trách nhiệm thông báo, cập nhật bằng vă...
CÔNG TY CỔ PHẦN ………..
SỐ: ………/ HĐKTW/20012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG QUẢNG CÁO TRÊN GOOGLE
- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;
- Căn cứ Luật thương mại năm 2005;
- Căn c các quy định về quản lý, cung cấp s dụng tài nguyên Internet hiện
hành của Bộ Bưu chính viễn thông;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.
Chúng tôi gồm:
Bên sử dụng dịch vụ (Bên A): CÔNG TY ..............
Người đại diện:
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Điện thoại: Mobile:
Email: Website
Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN………….
Người đại diện: …………………
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ:... …………………………………………………………………
Điện thoại: 043…………… Fax: 043……….
Mã số thuế: …………………
Tài khoản: ………………….. Tại: NH thương mại Á Châu ……
Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với điều khoản sau:
ĐIỀU 1. NỘI DUNG
1.1 Bên A yêu cầu quảng cáo trên Google với vị trí nhà tài trợ cho Website : ...........Với
từ khoá như sau : Bên A lựa chọn đặt website lên vị trí nhà tài trợ của Google Adwords.
1.2 Dịch vụ này giá trị trong vòng 06 tháng (t ngày 01 tháng 09 năm 2012 đến hết
ngày 28 tháng 02 năm 2013). Bên A có trách nhiệm đóng phí quảng cáo trên Google theo
thông báo của bên B. Trường hợp bên A không đóng phí quảng cáo trên Google đúng
Mẫu hợp đồng quảng cáo trên google - Trang 2
Mẫu hợp đồng quảng cáo trên google - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng quảng cáo trên google 9 10 822