Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng tặng cho

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 07-CC/TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO
Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng
Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):..................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................cấp ngày..................................................
tại.............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):.....
.................................................................................................................................
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : .......................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................cấp ngày..................................................
tại.............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
.................................................................................................................................
Cùng vợ là bà: .........................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................cấp ngày..................................................
tại.............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................................
.......................................................................
Mẫu số 07-CC/TC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
HỢP ĐỒNG TẶNG CHO
Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc
công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng Phòng
Công chứng), chúng tôi gồm có:
Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):..................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................cấp ngày..................................................
tại.............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):.....
.................................................................................................................................
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông : .......................................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................cấp ngày..................................................
tại.............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
.................................................................................................................................
Cùng vợ là bà: .........................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................cấp ngày..................................................
tại.............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................................
.................................................................................................................................
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng
người).
2. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ: ....................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:.......................cấp ngày..................................................
tại.............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................................
.................................................................................................................................
Các thành viên của hộ gia đình:
- Họ và tên:..............................................................................................................
Sinh ngày:................................................................................................................
1
Mẫu hợp đồng tặng cho - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng tặng cho - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mẫu hợp đồng tặng cho 9 10 669