Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày
tháng
HỢP ĐỒNG

năm 200

Số .......... /HĐ-XD
Về việc:

Thẩm tra dự toán, tổng dự toán

Công trình:
………………………………………………………………….

I . Các căn cứ để ký kết hợp đồng:
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;

ngày

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02
năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình;
Căn cứ Nghị định số 209/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 12
năm 2005 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây
dựng;
Căn cứ nghị định số 99/2007/NĐ-Cp ngày 13/6/2007 của
Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của
Bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây
dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD 25 tháng 07 năm
2005 của Bộ xây dựng về hướng dẫn hợp đồng Xây dựng.
Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 200
………………………….., chúng tôi gồm các bên dưới đây:

tại

II. Các bên ký hợp đồng:
1. Bên Giao thầu ( gọi tắt là bên A ):
- Tên đơn vị: ………………………..
- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………..
- Họ tên, chức vụ người đại diện:
1

Ông:.............................................
vụ:...................................
- Điện thoại: ……………………..

Chức
Fax:

- Có tài khoản số:………………...
………………………..

Mở

tại:

2. Bên nhận thầu ( gọi tắt là bên B ):
- Tên đơn vị: ……………………………………….
- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………….
- Họ tên, chức vụ người đại diện:
- Đại diện: Ông ………………………….
……………….
- Điện thoại: …………;
………………

Chức

vụ:

Fax: ………….;

Email:

- Số hiệu tài khoản giao dịch: ………….Mở tại Ngân hàng
………………
- Mã số thuế: ………………
- Thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
…………….. cấp ngày ……..tháng ………….năm 200 ,
……………………….
HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU
Điều 1: Luật và ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng:
1.1. Luật áp dụng: Hợp đồng chịu sự điều tiết của hệ thống
Luật nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1.2: Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng: Ngôn ngữ sử dụng
cho hợp đồng là tiếng Việt.
Điều 2: Loại tiền thanh toán:
Loại tiền thanh toán là tiền Việt Nam, phương thức thanh
toán bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản.
Điều 3: Khối lượng công việc:
- Bên A giao cho bên B thực hiện công việc Thẩm tra
tổng
dự
toán,
dự
toán
công
trình
…………………………………….. bao gồm các công việc cụ thể
sau:
2

+ Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng dự toán chủ yếu
với khối luợng thiết kế;
+ Kiểm tra tính đúng đắn của việc áp dụng, vận dụng
đơn g...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày tháng năm 200
HỢP ĐỒNG
Số .......... /HĐ-XD
Về việc: Thẩm tra dự toán, tổng dự toán
Công trình:
………………………………………………………………….
I . Các căn cứ để ký kết hợp đồng:
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày
26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02
năm 2005 của Chính phủ về quản dự án đầu xây dựng
công trình;
Căn cứ Nghị định số 209/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 12
năm 2005 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây
dựng;
Căn cứ nghị định số 99/2007/NĐ-Cp ngày 13/6/2007 của
Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ thông số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của
Bộ xây dựng hướng dẫn lập quản chi phí đầu y
dựng công trình;
Căn cứ Thông số 06/2007/TT-BXD 25 tháng 07 năm
2005 của Bộ xây dựng về hướng dẫn hợp đồng Xây dựng.
Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 200 tại
………………………….., chúng tôi gồm các bên dưới đây:
II. Các bên ký hợp đồng:
1. Bên Giao thầu ( gọi tắt là bên A ):
- Tên đơn vị: ………………………..
- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………..
- Họ tên, chức vụ người đại diện:
1
Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán 9 10 736