Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng thuê đất

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG SỐ: …….CT
NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Hôm
nay,
ngày….tháng…năm…
tại
…………………………………………….chúng tôi gồm:
Bên cho thuê đất:
Ông (bà): ………………………………… tuổi ………….
Nghề nghiệp: …………………………………………
Hộ khẩu thường trú: …………………………………
2. Bên thuê đất:
Ông (bà): ………………………………… tuổi …………
Nghề nghiệp: …………………………………………
Hộ khẩu thường trú: …………………………………
Hoặc ông (bà): …………………………………………
Đại diện cho (đối với tổ chức): ………………………
Địa chỉ: ………………………………………………
Số điện thoại: ………………….. Fax: ………………

địa

chỉ:

Thửa đất cho thuê
Diện tích đất cho thuê: …………………...……… m2
Loại đất: …………………………………………
Hạng đất (nếu có)
Thửa số: …………………………………………
Tờ bản đồ số: ……………………………………
Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………. do …….. cấp ngày ……
tháng …… năm ……..
Tài sản gắn liền với đất (nếu có):
3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:
Thời hạn cho thuê là …………… kể từ ngày …… tháng …… năm ………
đến ngày ……. Tháng …… năm …..
Số tiền thuê đất (bằng số) là: ……… đ/m2 (ha)/năm (tháng)..
(bằng chữ): ……………………………………………
Thời điểm thanh toán: ……………………………
Phương thức thanh toán: …………………………
Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện
trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.
Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương
thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không hủy hoại làm giảm giá trị
của đất.
Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng
đã ghi trong hợp đồng này.
Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì
bên đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.
Cam kết khác: ……………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Hợp đồng này lập tại ………ngày ….. tháng …. năm ….., thành …... bản và
có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân …………. dưới
đây xác nhận.
BÊN CHO THUÊ ĐẤT
(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

BÊN THUÊ ĐẤT
(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

...
HỢP ĐỒNG SỐ: …….CT CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT
Hôm nay, ngày….tháng…năm… tại địa chỉ:
…………………………………………….chúng tôi gồm:
Bên cho thuê đất:
Ông (bà): ………………………………… tuổi ………….
- Nghề nghiệp: …………………………………………
- Hộ khẩu thường trú: …………………………………
2. Bên thuê đất:
Ông (bà): ………………………………… tuổi …………
- Nghề nghiệp: …………………………………………
- Hộ khẩu thường trú: …………………………………
Hoặc ông (bà): …………………………………………
- Đại diện cho (đối với tổ chức): ………………………
- Địa chỉ: ………………………………………………
- Số điện thoại: ………………….. Fax: ………………
Thửa đất cho thuê
- Diện tích đất cho thuê: …………………...……… m
2
- Loại đất: …………………………………………
Hạng đất (nếu có)
- Thửa số: …………………………………………
- Tờ bản đồ số: ……………………………………
- Thời hạn sử dụng đất còn lại: ………………………
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………. do …….. cấp ngày ……
tháng …… năm ……..
Tài sản gắn liền với đất (nếu có):
3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:
- Thời hạn cho thuê …………… kể từ ngày tháng …… năm ………
đến ngày ……. Tháng …… năm …..
- Số tiền thuê đất (bằng số) là: ……… đ/m
2
(ha)/năm (tháng)..
(bằng chữ): ……………………………………………
- Thời điểm thanh toán: ……………………………
- Phương thức thanh toán: …………………………
- Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích hiện
trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.
- Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm phương
thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.
Mẫu hợp đồng thuê đất - Trang 2
Mẫu hợp đồng thuê đất - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu hợp đồng thuê đất 9 10 494