Ktl-icon-tai-lieu

MẪU HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG

Được đăng lên bởi Tieu Yen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2063 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----o0o----

HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG
Hôm nay, ngày
tháng
năm 2015, chúng tôi những nguời tự nhận mình có đủ năng lực
hành vi dân sự và cam kết chịu trách nhiệm về hành vi của mình, gồm có:.
ĐẠI DIỆN BÊN TRÍCH THƯỞNG
Ông (Bà):…………………………………………….Sinh năm……………...……
CMTND số……………………Do...………...Cấp ngày…..tháng.….năm…….….
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………...
Điện thoại:……………………………………………………………………………
Sau đây gọi tắt là bên A
ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC TRÍCH THƯỞNG
Ông (Bà):…………………………………………….Sinh năm……………...…….
CMTND số……………………Do...………..Cấp ngày…..tháng.….năm…….….
Hộ khẩu thường trú:…………………………...…………………………………...
Điện thoại:…………………………………………………………………………..
Sau đây gọi tắt là bên B
Sau khi thỏa thuận các bên đi đến thống nhất với các điều khoản trích thưởng như sau:
Điều 1.

Lý do trích thưởng

Bên B thay mặt Bên A tìm cho Bên A đối tác để Bên A chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền
sử dụng đất ở, có đặc điểm như sau:


Căn nhà tọa lạc tại: ……………………………………………………………...........



Diện tích đất: …… m2



Diện tích xây dựng: ……….. m2



Kết cấu: Nhà gồm … tầng.

Theo GCN quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số: …………….. do Ủy ban nhân dân
Tp. HCM cấp ngày …. Tháng … năm ….
Điều 2.
2.1.

Điều kiện trích thưởng và hình thức trích thưởng
Điều kiện trích thưởng

a) Bên A sẽ trích thưởng cho Bên B sau khi Bên B hoàn thành các công việc sau:


Tìm được đối tác, tiếp xúc, thỏa thuận với Bên mua hoặc đại diện của Bên mua đồng
ý mua.



Hợp đồng đặt cọc được ký kết với nội dung được Bên mua và Bên trích thưởng
thống nhất.

b) Giá cả cũng như cách thức chuyển nhượng tài sản trên quy định tại điều 1/HĐ do Bên A
và Bên mua tự thỏa thuận.
c) Bên mua đã thực hiện điều khoản tài chính được quy định trong Hợp đồng đặt cọc.
2.2.

Hình thức trích thưởng

a) Bên A sẽ trích thưởng cho Bên B sau khi thỏa mãn các điều kiện nêu tại khoản 2.1 điều
2/HĐ.
b) Trích thưởng bằng tiền mặt ( Việt Nam đồng).
c) Số tiền trích thưởng là: 0,5% trên giá trị chuyển nhượng cùng với ….. % trên giá trị vượt
hơn giá bán thỏa thuận ban đầu ( số vượt trên 190.000.000đ/m2).
Điều 3.
3.1

Cam kết của hai bên
Cam kết của bên A



Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.



Trích thưởng cho Bên B đúng và đủ số tiền quy định tại điểm c khoàn 2.1 điều
2/HĐ.



Việc trích thưởng là do Bên A tự nguyện.

3.2

Cam kết của bên B


Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.



Chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập trên tổng giá trị được t...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----o0o----
HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG
Hôm nay, ngày tháng năm 2015, chúng tôi những nguời tự nhận mình đ năng lực
hành vi dân sự và cam kết chịu trách nhiệm về hành vi của mình, gồm có:.
ĐẠI DIỆN BÊN TRÍCH THƯỞNG
Ông (Bà):…………………………………………….Sinh năm……………...……
CMTND số……………………Do...………...Cấp ngày…..tháng.….năm…….….
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………...
Điện thoại:……………………………………………………………………………
Sau đây gọi tắt là bên A
ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC TRÍCH THƯỞNG
Ông (Bà):…………………………………………….Sinh năm……………...…….
CMTND số……………………Do...………..Cấp ngày…..tháng.….năm…….….
Hộ khẩu thường trú:…………………………...…………………………………...
Điện thoại:…………………………………………………………………………..
Sau đây gọi tắt là bên B
Sau khi thỏa thuận các bên đi đến thống nhất với các điều khoản trích thưởng như sau:
Điều 1. Lý do trích thưởng
Bên B thay mặt Bên A tìm cho Bên A đối tác để Bên A chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền
sử dụng đất ở, có đặc điểm như sau:
Căn nhà tọa lạc tại: ……………………………………………………………...........
Diện tích đất: …… m2
Diện tích xây dựng: ……….. m2
Kết cấu: Nhà gồm … tầng.
Theo GCN quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số: …………….. do Ủy ban nhân dân
Tp. HCM cấp ngày …. Tháng … năm ….
Điều 2. Điều kiện trích thưởng và hình thức trích thưởng
2.1. Điều kiện trích thưởng
a) Bên A sẽ trích thưởng cho Bên B sau khi Bên B hoàn thành các công việc sau:
Tìm được đối tác, tiếp xúc, thỏa thuận với Bên mua hoặc đại diện của Bên mua đồng
ý mua.
MẪU HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG - Trang 2
MẪU HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG - Người đăng: Tieu Yen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MẪU HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG 9 10 836