Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà ở

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở

Bên ủy quyền (1):
Ông (Bà) .............................................................................................................
Sinh ngày..........tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................
cấp ngày.......tháng.......năm.................................................................................
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông)..............................................................................
Sinh ngày..........tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................
cấp ngày.......tháng.......năm.................................................................................
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:............đường...........................................
phường................................quận....................thành phố..................................(2)
Ông ......................................................và Bà......................................................
là chủ sở hữu ngôi nhà số......... đường................................................................
phường.......................quận.................... thành phố ......................................... (3)
theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
số:...................
ngày.......tháng.........năm...........do.............................. cấp (4)
Bên được ủy quyền (1):
Ông (Bà) .............................................................................................................
Sinh ngày..........tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................
cấp ngày.......tháng.......năm.................................................................................
Nơi thường trú tại số:..........................................................................................
Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy
quyền với những thỏa thuận sau đây:

Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của
Ủy ban nhân dân thành phố


Mẫu số: 17/CC-HĐ

ĐIỀU 1
PHẠM VI ỦY QUYỀN
Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền quản lý, sử dụ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở
Bên ủy quyền
(1)
:
Ông (Bà) .............................................................................................................
Sinh ngày..........tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................
cấp ngày.......tháng.......năm.................................................................................
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông)..............................................................................
Sinh ngày..........tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................
cấp ngày.......tháng.......năm.................................................................................
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:............đường...........................................
phường................................quận....................thành phố..................................
(2)
Ông ......................................................và Bà......................................................
là chủ sở hữu ngôi nhà số......... đường................................................................
phường.......................quận.................... thành phố .........................................
(3)
theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất
số:................... ngày.......tháng.........năm...........do.............................. cấp
(4)
Bên được ủy quyền (1):
Ông (Bà) .............................................................................................................
Sinh ngày..........tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...............................
cấp ngày.......tháng.......năm.................................................................................
Nơi thường trú tại số:..........................................................................................
Bằng hợp đồng này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy
quyền với những thỏa thuận sau đây:
Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của
Ủy ban nhân dân thành phố
Mẫu Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà ở - Trang 2
Mẫu Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà ở - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà ở 9 10 277