Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp đồng ủy thác xuất khẩu

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU
Số... /HĐKTXK
Hôm nay ngày... tháng... năm... tại... chúng tôi gồm có:
BÊN ỦY THÁC
- Tên doanh nghiệp:..........
- Địa chỉ trụ sở chính:............
- Điện thoại:............................ Telex:................................ Fax:...........
- Tài khoản số:........................... Mở tại ngân hàng:..............
- Đại diện là:.................................................... Chức vụ:..........
- Giấy ủy quyền số: (nếu có)
Viết ngày.... tháng....... năm.... Do..... Chức vụ..... ký
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
BÊN NHẬN ỦY THÁC
- Tên doanh nghiệp:..........
- Địa chỉ trụ sở chính:............
- Điện thoại:............................ Telex:................................ Fax:...........
- Tài khoản số:........................... Mở tại ngân hàng:..............
- Đại diện là:.................................................... Chức vụ:..........
- Giấy ủy quyền số: (nếu có)
Viết ngày.... tháng....... năm.... Do..... Chức vụ..... ký
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nội dung công việc ủy thác
1) Bên A ủy thác cho bên B xuất khẩu những mặt hàng sau:
STT

Tên hàng

Cộng:..............................

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

2) Tổng giá trị tính theo tiền Việt Nam (bằng chữ):........................
3) Tổng giá trị tính theo ngoại tệ (bằng chữ):................................
Điều 2: Quy cách phẩm chất hàng hóa
1) Bên B có trách nhiệm hướng dẫn trước cho bên A về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa,
tiêu chuẩn kiểm dịch, bao bì, cách chọn mẫu để chào hàng v.v... ngay từ khi sản xuất, chế
biến.
2) Bên A phải cung cấp cho bên B các tài liệu cần thiết về qui cách, phẩm chất, mẫu
hàng... để chào bán.
3) Bên A phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa (nếu có sự sai lệch so với nội
dung chào hàng) đồng thời chịu trách nhiệm về số lượng hàng hóa bên trong bao bì, trong
các kiện hàng hoặc container do bên A đóng, khi hàng đến tay bên ngoài.
Điều 3: Quyền sở hữu hàng xuất khẩu
1) Hàng hóa ủy thác xuất khẩu là tài sản thuộc sở hữu của bên A cho đến khi hàng đó
được bên A chuyển quyền sở hữu cho khách hàng nước ngoài. Trong bất cứ giai đoạn
nào, bên B cũng không có quyền sở hữu số hàng ủy thác này.
2) Bên B phải tạo điều kiện cho bên A được tham gia cùng giao dịch, đàm phán với bên
nước ngoài về việc chào bán hàng hóa của mình.
3) Mỗi lô hàn...
MẪU HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU
Số... /HĐKTXK
Hôm nay ngày... tháng... năm... tại... chúng tôi gồm có:
BÊN ỦY THÁC
- Tên doanh nghiệp:..........
- Địa chỉ trụ sở chính:............
- Điện thoại:............................ Telex:................................ Fax:...........
- Tài khoản số:........................... Mở tại ngân hàng:..............
- Đại diện là:.................................................... Chức vụ:..........
- Giấy ủy quyền số: (nếu có)
Viết ngày.... tháng....... năm.... Do..... Chức vụ..... ký
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A
BÊN NHẬN ỦY THÁC
- Tên doanh nghiệp:..........
- Địa chỉ trụ sở chính:............
- Điện thoại:............................ Telex:................................ Fax:...........
- Tài khoản số:........................... Mở tại ngân hàng:..............
- Đại diện là:.................................................... Chức vụ:..........
- Giấy ủy quyền số: (nếu có)
Viết ngày.... tháng....... năm.... Do..... Chức vụ..... ký
Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B
Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nội dung công việc ủy thác
1) Bên A ủy thác cho bên B xuất khẩu những mặt hàng sau:
STT n hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Cộng:..............................
Mẫu Hợp đồng ủy thác xuất khẩu - Trang 2
Mẫu Hợp đồng ủy thác xuất khẩu - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu Hợp đồng ủy thác xuất khẩu 9 10 119