Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng vay vốn

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỢP ĐỒNG VAY VỐN
Số: ……/HĐ/DNTHN
Căn cứ:
-

Bộ Luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 2005

-

Luật Ngân Hàng nhà nước Việt nam năm 2005;

-

Thoả thuận giữa hai bên:

Hôm nay ngày___tháng____năm 20.... tại .........., chúng tôi gồm:
1. Bên A: (Bên cho vay)
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................
Điện thoại:......................................................................................................................................................
Fax: ...............................................................................................................................................................
Tài khoản số:..................................................................................................................................................
Tại:.................................................................................................................................................................
Đại diện:.........................................................................................................................................................
Chức vụ:.........................................................................................................................................................
2. Bên B: (Bên vay)
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................
Điện thoại:......................................................................................................................................................
Fax: ...............................................................................................................................................................
Tài khoản số:..................................................................................................................................................
Tại:.................................................................................................................................................................

Đại diện:.........................................................................................................................................................
Chức vụ:............................................................................
HỢP ĐỒNG VAY VỐN
Số: ……/HĐ/DNTHN
Căn cứ:
- Bộ Luật Dân sự nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt nam năm 2005
- Luật Ngân Hàng nhà nước Việt nam năm 2005;
- Thoả thuận giữa hai bên:
Hôm nay ngày___tháng____năm 20.... tại .........., chúng tôi gồm:
1. Bên A: (Bên cho vay)
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................
Điện thoại:......................................................................................................................................................
Fax: ...............................................................................................................................................................
Tài khoản số:..................................................................................................................................................
Tại:.................................................................................................................................................................
Đại diện:.........................................................................................................................................................
Chức vụ:.........................................................................................................................................................
2. Bên B: (Bên vay)
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................
Điện thoại:......................................................................................................................................................
Fax: ...............................................................................................................................................................
Tài khoản số:..................................................................................................................................................
Tại:.................................................................................................................................................................
Mẫu hợp đồng vay vốn - Trang 2
Mẫu hợp đồng vay vốn - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu hợp đồng vay vốn 9 10 31