Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hướng dẫn trình bày báo cáo đồ án

Được đăng lên bởi phanhkaikit
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY ĐỊNH
V/v Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp
(Áp dụng luôn cho đồ án và tiểu luận)
Báo cáo tốt nghiệp được trình bày từ 20 - 30 trang, in một mặt trên khổ giấy A4,
đóng bằng bìa cũng (màu xanh nhạt), sử dụng phông chữ “Time New Romans”, size
13, giãn dòng 1.5 LINES (Line Spacing), lề trái 3,5cm, lề phải 2,5cm, lề trên và dưới
là 2 cm. Cách đoạn (spacing) các đoạn trên (before) 6pt, dưới (after) 0pt. Số chương
của mỗi luận văn tuỳ thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể.

1. Bố cục của báo cáo:
- Trang bìa (theo file mẫu 1 kèm theo).
- Trang phụ bìa (theo file mẫu 1 kèm theo).
- LỜI CẢM ƠN
- MỤC LỤC (thiết kế mục lục tự động trên file word)
- DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT (Nếu có)
- DANHG MỤC CÁC BẢNG (Nếu có)
- DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ (Nếu có)
- MỞ ĐẦU
- CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN
- CHƯƠNG 2 – (Tên chương).
- CHƯƠNG 3 – (Tên chương)
- KẾT LUẬN
o Trình bày các kết quả đạt được của luận văn, không có lời bàn và bình
luận.
- KIẾN NGHỊ CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
o Ngắn gọn, mang tính chất gạch đầu dòng.
- TÀI LIỆU THAM KHẢO – Chỉ đưa vào danh mục tài liệu đã được trích dẫn và sử
dụng để tham chiếu trong luận văn.
- PHỤ LỤC (Nếu có).

Ghi chú:
 Phiếu Nhận xét của cơ quan thực tập (theo mẫu 2, mẫu này chỉ áp
dụng cho thực tập tốt nghiệp) và Phiếu Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn
(theo mẫu 3)
2. Đánh Số Trang và số Thứ Tự
- Số trang được đánh theo số Arab (1, 2 ,3 ....)

- Các chương (hoặc phần) trong báo cáo tốt nghiệp được đánh số bằng hệ
thống chữ số; các mục, tiểu mục, được đánh số bằng các nhóm chữ số, cách nhau
một dấu chấm. Ví dụ: mục 1.2.4 có nghĩa là tiểu mục thứ 4 trong mục 2 của
chương 1.
- Các bảng biểu, đồ thị, hình vẽ phải có tên, phải đánh số thứ tự (bảng 1.1,
1.2,...hoặc hình 1.1, 1.2,...) và phải có đơn vị tính.
- Trích dẫn vào báo cáo các tài liệu tham khảo phải được chỉ ra nguồn gốc
bằng số thứ tự đã xếp ở danh mục tài liệu tham khảo.
3. Các mẫu
Mẫu mục lục:
MỤC LỤC
Trang
Lời cảm ơn (không có số trang)
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ, đồ thị
MỞ ĐẦU

Chương 1 - TỔNG QUAN
1.1 .....
1.2 .....
Chương 2 - ...
2.1 .....
2.1.1 .....
2.1.2 .....
2.2 .....
.....
KẾT LUẬN
KIÊN NGHỊ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Mẫu bảng các ký hiệu và từ viết tắt

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt
HDD
VB.NET

Tiếng Anh
Hardware Disk
Visual basic.NET

Tiếng Việt
Ổ đĩa cứng

Mẫu bảng danh mục các hình vẽ

...
QUY ĐỊNH
V/v Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp
(Áp dụng luôn cho đồ án và tiểu luận)
Báo cáo tốt nghiệp được trình bày từ 20 - 30 trang, in một mặt trên khổ giấy A4,
đóng bằng bìa cũng (màu xanh nhạt), sử dụng phông chữ Time New Romans”, size
13, giãn dòng 1.5 LINES (Line Spacing), lề trái 3,5cm, lề phải 2,5cm, lề trên dưới
2 cm. ch đoạn (spacing) các đoạn trên (before) 6pt, dưới (after) 0pt. Số chương
của mỗi luận văn tuỳ thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể.
1. Bố cục của báo cáo:
- Trang bìa (theo file mẫu 1 kèm theo).
- Trang phụ bìa (theo file mẫu 1 kèm theo).
- LỜI CẢM ƠN
- MỤC LỤC (thiết kế mục lục tự động trên file word)
- DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT (Nếu có)
- DANHG MỤC CÁC BẢNG (Nếu có)
- DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ (Nếu có)
- MỞ ĐẦU
- CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN
- CHƯƠNG 2 – (Tên chương).
- CHƯƠNG 3 – (Tên chương)
- KẾT LUẬN
o Trình bày các kết quả đạt được của luận văn, không lời bàn bình
luận.
- KIẾN NGHỊ CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
o Ngắn gọn, mang tính chất gạch đầu dòng.
- TÀI LIỆU THAM KHẢO Chỉ đưa vào danh mục tài liệu đã được trích dẫn sử
dụng để tham chiếu trong luận văn.
- PHỤ LỤC (Nếu có).
Ghi chú:
Phiếu Nhận xét của quan thực tập (theo mẫu 2, mẫu này chỉ áp
dụng cho thực tập tốt nghiệp) Phiếu Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn
(theo mẫu 3)
2. Đánh Số Trang và số Thứ Tự
- Số trang được đánh theo số Arab (1, 2 ,3 ....)
Mẫu hướng dẫn trình bày báo cáo đồ án - Trang 2
Mẫu hướng dẫn trình bày báo cáo đồ án - Người đăng: phanhkaikit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu hướng dẫn trình bày báo cáo đồ án 9 10 896