Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4156 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phụ lục số 1
Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2005/TT-BTC
ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Năm...................

Doanh nghiệp:
Số
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chỉ tiêu

Đơn
vị
tính

Tổng vốn Nhà nước tại DN
Hệ số nợ/ vốn Nhà nước
Tổng doanh thu
Lợi nhuận thực hiện trước thuế thu
nhập doanh nghiệp
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên
vốn nhà nước.
Mức trích KHTSCĐ
Khả năng thanh toán nợ đến hạn *
Thu nhập b/q người/năm
Tổng số thuế và các khoản khác
phát sinh phải nộp NSNN
Tổng mức vốn đầu tư XDCB

Năm báo cáo
Kế
Ước
hoạch thực
hiện

Năm kế
hoạch

Tr.đ
Tr.đ
Tr.đ
%
Tr.đ
Tr.đ
Tr.đ
Tr.đ

* Khả năng thanh toán nợ đến hạn của công ty là khả năng thanh toán hiện thời
theo quy định tại khoản 4.1 mục A chương II và phụ lục số 5 kèm theo Thông
tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính.
Đại diện công ty
(ký tên, đóng dấu)

...
Phụ lục số 1
Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2005/TT-BTC
ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Năm...................
Doanh nghiệp:
Số
TT
Chỉ tiêu Đơn
vị
tính
Năm báo cáo Năm kế
hoạch
Kế
hoạch
Ước
thực
hiện
1 Tổng vốn Nhà nước tại DN Tr.đ
2 Hệ số nợ/ vốn Nhà nước
3 Tổng doanh thu Tr.đ
4 Lợi nhuận thực hiện trước thuế thu
nhập doanh nghiệp
Tr.đ
5 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên
vốn nhà nước.
%
6 Mức trích KHTSCĐ Tr.đ
7 Khả năng thanh toán nợ đến hạn *
8 Thu nhập b/q người/năm Tr.đ
9 Tổng số thuế và các khoản khác
phát sinh phải nộp NSNN
Tr.đ
10 Tổng mức vốn đầu tư XDCB Tr.đ
* Khả năng thanh toán nợ đến hạn của công ty là khả năng thanh toán hiện thời
theo quy định tại khoản 4.1 mục A chương II và phụ lục số 5 kèm theo Thông
số 33/2005/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính.
Đại diện công ty
(ký tên, đóng dấu)
Mẫu KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 9 10 323