Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường

Được đăng lên bởi Anhhoanhtrang Cao
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 7223 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh
Số:

Lào Cai, ngày 15 tháng 5 năm 2012

/KH-THPT DTNT

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH 1992 - 2012
Căn cứ Điều lệ trường Trung học ban hành kèm theo Thông tư
12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

số:

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; ban
hành kèm theo quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 và năm học
2012 - 2013 trường THPT dân tộc nội trú tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỉ niệm
20 năm ngày thành lập trường THPT dân tộc nội trú tỉnh 1992 - 2012 như sau:
I- Mục đích ý nghĩa.
Tôn vinh thành tích dạy và học của nhà trường qua 20 năm xây dựng và phát
triển; động viên, khích lệ các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và học sinh thêm tin
tưởng, phấn khởi, tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống nhà
trường, không ngừng phấn đấu dạy tốt, học tốt đưa nhà trường tiếp tục phát triển.
Ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên và học sinh nhà trường.
Tạo điều kiện để các thế hệ giáo viên, học sinh đã từng giảng dạy, công tác, học
tập tại trường được gặp gỡ, giao lưu; tô đậm truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước
nhớ nguồn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục cho thế hệ học sinh hôm nay.
II- Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Thời gian: ngày 9, 10 tháng 11 năm 2012 (dự kiến)
- Địa điểm: Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai
III- Nội dung chương trình tổ chức lễ kỷ niệm.
1. Ngày 9/11/2012:
- Từ 13h30 đến 17h00: đón đại biểu ở xa về dự lễ kỉ niệm, gặp mặt cán bộ giáo
viên đã công tác ở trường, hướng dẫn khách đi thăm nhà trường.
- Từ 19h30 đến 22h00: Giao lưu văn nghệ.
2. Ngày 10/11/2012:
- Từ 7h00 đến 8h00: Đón đại biểu, khách mời.
- Từ 8h00đến 8h30: Văn nghệ chào mừng.
- Từ 8h30đến 10h30: Chương trình lễ kỷ niệm.
1

- Từ 10h30 đến 11h00: thăm phòng truyền thống, chụp ảnh lưu niệm.
- Từ 11h00 đến 12h30: Dự liên hoan chào mừng lễ kỉ niệm.
* Chương trình chi tiết của Lễ kỷ niệm:
- Văn nghệ chào mừng.
- Chào cờ ( Hát Quốc ca), tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương
trình buổi lễ.
- Đọc diễn văn Lễ kỉ niệm và báo cáo quá trình 20 năm xâ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI
Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh
Số: /KH-THPT DTNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 15 tháng 5 năm 2012
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH 1992 - 2012
Căn cứ Điều lệ trường Trung học ban hành kèm theo Thông số:
12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; ban
hành kèm theo quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của B
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn ́ vo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 và năm học
2012 - 2013 trường THPT dân tộc nội trú tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỉ niệm
20 năm ngày thành lập trường THPT dân tộc nội trú tỉnh 1992 - 2012 như sau:
I- Mục đích ý nghĩa.
Tôn vinh thành tích dạy học của n trường qua 20 năm xây dựng phát
triển; động viên, khích lệ các thầy giáo, cán bộ nhân viên học sinh thêm tin
tưởng, phấn khởi, t hào, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống nhà
trường, không ngừng phấn đấu dạy tốt, học tốt đưa nhà trường tiếp tục phát triển.
Ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên và học sinh nhà trường.
Tạo điều kiện để các thế hệ giáo viên, học sinh đã từng giảng dạy, công tác, học
tập tại trường được gặp gỡ, giao lưu; tô đậm truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước
nhớ nguồn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục cho thế hệ học sinh hôm nay.
II- Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Thời gian: ngày 9, 10 tháng 11 năm 2012 (dự kiến)
- Địa điểm: Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai
III- Nội dung chương trình tổ chức lễ kỷ niệm.
1. Ngày 9/11/2012:
- Từ 13h30 đến 17h00: đón đại biểu ở xa về dự lễ kỉ niệm, gặp mặt cán bộ giáo
viên đã công tác ở trường, hướng dẫn khách đi thăm nhà trường.
- Từ 19h30 đến 22h00: Giao lưu văn nghệ.
2. Ngày 10/11/2012:
- Từ 7h00 đến 8h00: Đón đại biểu, khách mời.
- Từ 8h00đến 8h30: Văn nghệ chào mừng.
- Từ 8h30đến 10h30: Chương trình lễ kỷ niệm.
1
Mẫu kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường - Trang 2
Mẫu kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường - Người đăng: Anhhoanhtrang Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường 9 10 787