Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu khảo sát Lavie

Được đăng lên bởi anhvannguyen9x
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Anh Văn

Lớp: DHQT9ETT

Mã SV: 13080201

Đề tài: Chất lượng của hoạt động quảng cáo Lavie tạp thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kê bảng câu hỏi:
1.Không hoàn toàn đồng ý

2. Không đồng ý

3.Bình thường

4. Đồng ý

5.Hoàn toàn đồng ý
Tiêu chí

1.

Kênh
quảng
cáo

ST
T
1
2
3
4
5

2.

Thiết kế
của
quảng
cáo

6
7
8
9
10
11

3.

4.

Thương
hiệu

Các sự
kiện
Lavie tổ
chứ

12
13
14
15
16
17

Tiêu chí đánh giá
Bạn biết Lavie quảng cáo qua các phương tiện
truyền thông nào
Bạn thường xuyên xem quảng cáo của Lavie qua
Bạn thường xuyên xem quảng cáo của Lavie qua
truyền hình
Bạn thường xuyên xem quảng cáo của Lavie qua
báo, tạp chí
Bạn thường xuyên xem quảng cáo của Lavie qua
Internet
Bạn biết tới các mẫu quảng cáo của Lavie
Bạn bị ấn tượng với các mẫu quảng cáo của Lavie
Bạn nhớ nội dung của các mẫu quảng cáo Lavie
Bạn biết thông điệp từ các mẫu quảng cáo của
Lavie
Bạn biết tới thương hiệu Lavie
Bạn nhận diện được màu sắc của thương hiệu
Lavie
Bạn nhận diện được logo của Lavie
Bạn nhận diện được thương hiệu Lavie thông qua
các quảng cáo của Lavie
Bạn thích các chương trình, sự kiện mà Lavie
tham gia, tổ chức
Bạn có ấn tượng mạnh với các chương trình đó
Bạn biết tới thương hiệu Lavie qua các chương
trình đó
Bạn có cảm nhận tốt về nước khoáng Lavie qua

1

2

3

4

5

các chương trình đó

...
Nguyễn Anh Văn Lớp: DHQT9ETT Mã SV: 13080201
Đề tài: Chất lượng của hoạt động quảng cáo Lavie tạp thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kê bảng câu hỏi:
1.Không hoàn toàn đồng ý 2. Không đồng ý
3.Bình thường 4. Đồng ý
5.Hoàn toàn đồng ý
Tiêu chí ST
T
Tiêu chí đánh giá 1 2 3 4 5
1. Kênh
quảng
cáo
1 Bạn biết Lavie quảng cáo qua các phương tiện
truyền thông nào
2 Bạn thường xuyên xem quảng cáo của Lavie qua
3 Bạn thường xuyên xem quảng cáo của Lavie qua
truyền hình
4 Bạn thường xuyên xem quảng cáo của Lavie qua
báo, tạp chí
5 Bạn thường xuyên xem quảng cáo của Lavie qua
Internet
2. Thiết kế
của
quảng
cáo
6 Bạn biết tới các mẫu quảng cáo của Lavie
7 Bạn bị ấn tượng với các mẫu quảng cáo của Lavie
8 Bạn nhớ nội dung của các mẫu quảng cáo Lavie
9 Bạn biết thông điệp từ các mẫu quảng cáo của
Lavie
3. Thương
hiệu
10 Bạn biết tới thương hiệu Lavie
11 Bạn nhận diện được màu sắc của thương hiệu
Lavie
12 Bạn nhận diện được logo của Lavie
13 Bạn nhận diện được thương hiệu Lavie thông qua
các quảng cáo của Lavie
4. Các sự
kiện
Lavie tổ
chứ
14 Bạn thích các chương trình, sự kiện mà Lavie
tham gia, tổ chức
15 Bạn có ấn tượng mạnh với các chương trình đó
16 Bạn biết tới thương hiệu Lavie qua các chương
trình đó
17 Bạn có cảm nhận tốt về nước khoáng Lavie qua
Mẫu khảo sát Lavie - Trang 2
Mẫu khảo sát Lavie - Người đăng: anhvannguyen9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu khảo sát Lavie 9 10 488