Ktl-icon-tai-lieu

mẫu lí lịch

Được đăng lên bởi Vi Cu Cáy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. BẢN THÂN
1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………....Nam - Nữ ………….
2. Họ và tên thường dùng ……………………………………………...………………..
3. Sinh ngày ……………tháng …………..năm ………………………………...……...
4. Nơi sinh ………………………………………………………………………………
5. Nguyên quán …………………………………………………………………...……..
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………………………...
.............................................................................................................................................
7. Chỗ ở hiện nay …………………………………………………………..…………...
.............................................................................................................................................
8. Điện thoại ……………………………………………………………….…..………..
9. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………………………...…………..
10. Xuất thân từ gia đình ……………………………………………………………......
11. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./…..nơi cấp…………………….
12. Trình độ giáo dục phổ thông ………………………………………………..............
13. Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo …………………………….................
Ngành học …………………..Nơi đào tạo ……………………………………...….
14. Trình độ lý luận chính trị …………………………………………………………....
15. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:………………………………………………
16. Ngày vào Đảng …….……../……./…….. Ngày chính thức ………/……../……..…
17. Cơ quan công tác hiện nay …………………...…………………………...………...
18. Chức vụ hiện nay …………………..…………………………………….................
19. Học vị, Học hàm, danh hiệu Nhà nước phong tặng ……………. năm ………...….
20. Khen thưởng …………………………………………………………..……………
21. Kỷ luật …………………………………………………………………..………….

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột,
vợ (hoặc chồng), con
Quan hệ
Họ và tên
Năm sinh Nghề nghiệp
Nơi công tác

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC
Thời gian
từ tháng
năm đến
tháng năm

Tên trường
hoặc cơ sở đào tạo

Ngành học

Hình thức đào
tạo (chính quy
hoặc tại chức …)

Văn bằng
chứng chỉ

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không
đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.
…………ngày ………tháng ……năm………
Xác nhận của địa phương
nơi đăng ký hộ khẩu

Người khai
(ký tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
SƠ YẾU LÝ LỊCH
I. BẢN THÂN
1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………....Nam - Nữ ………….
2. Họ và tên thường dùng ……………………………………………...………………..
3. Sinh ngày ……………tháng …………..năm ………………………………...……...
4. Nơi sinh ………………………………………………………………………………
5. Nguyên quán …………………………………………………………………...……..
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………………………...
.............................................................................................................................................
7. Chỗ ở hiện nay …………………………………………………………..…………...
.............................................................................................................................................
8. Điện thoại ……………………………………………………………….…..………..
9. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………………………...…………..
10. Xuất thân từ gia đình ……………………………………………………………......
11. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./…..nơi cấp…………………….
12. Trình độ giáo dục phổ thông ………………………………………………..............
13. Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo …………………………….................
Ngành học …………………..Nơi đào tạo ……………………………………...….
14. Trình độ lý luận chính trị …………………………………………………………....
15. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:………………………………………………
16. Ngày vào Đảng …….……../……./…….. Ngày chính thức ………/……../……..…
17. Cơ quan công tác hiện nay …………………...…………………………...………...
18. Chức vụ hiện nay …………………..…………………………………….................
19. Học vị, Học hàm, danh hiệu Nhà nước phong tặng ……………. năm ………...….
20. Khen thưởng …………………………………………………………..……………
21. Kỷ luật …………………………………………………………………..………….
Ảnh 4x6
mẫu lí lịch - Trang 2
mẫu lí lịch - Người đăng: Vi Cu Cáy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
mẫu lí lịch 9 10 554