Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu phê duyệt dự án

Được đăng lên bởi ptt2106
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND QuËn ®èng ®a
Phßng tµi chÝnh- kÕ ho¹ch
: 212/ TT- TCKH
céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
§èng §a, ngµy th¸ng 4 n¨m 2016
Tê tr×nh
VÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n xö lý chÊt lîng níc
hå Hè MÎ vµ hå V¨n Ch¬ng quËn §èng §a n¨m 2016
KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n QuËn §èng §a
Phßng Tµi chÝnh kÕ ho¹ch nhËn hå s¬ ®Ò nghÞ phª duyÖt dù ¸n xö lý chÊt l-
îng níc hå Hè MÎ vµ hå V¨n Ch¬ng quËn §èng §a n¨m 2016;
C¨n cø LuËt §Çu t c«ng sè 49/2014/QH13 ngµy 18/6/2014;
C¨n cø LuËt B¶o vÖ m«i trêng sè 09/ 2014/ QH 13 ngµy 26/ 6/ 2014;
C¨n cø LuËt Tµi nguyªn níc sè 17/ 2012/ QH 13 ngµy 21/ 6/ 2012;
n cø QuyÕt ®Þnh 1919/Q§-UBND ngµy 23/4/2009 cña UBND Thµnh phè
Hµ Néi vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ thö nghm xö lý « nhiÔm níc s«ng, m¬ng, hå trªn
®Þa bµn Thµnh pi;
n QuyÕt ®Þnh 8709/Q§- UBND ngµy 18/12/2015 a UBND Qn
§èng §a vÒ viÖc giao chØ tu kÕ ho¹ch kinh tÕ- x· héi vµ Dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch
quËn §èng §a n¨m 2016;
C¨n QuyÕt ®Þnh 413/Q§- UBND ngµy 02/02/2016 cña UBND QuËn
§èng §a vÒ viÖc phª duyÖt chñ tr¬ng, giao chñ ®Çu t ¸n lý chÊt lîng níc
Hè MÎ vµ hå V¨n Ch¬ng quËn §èng §a 2016;
C¨n b¸o c¸o 04/BC-VP&TNMT ngµy 30/03/2016 cña V¨n phßng
H§ND& UBND Phßng Tµi nguyªn& M«i trêng kÕt qu¶ thÈm ®Þnh néi dung ®Ò
c¬ng to¸n chi tiÕt ¸n chÊt lîng níc V¨n Ch¬ng
quËn §èng §a 2016;
XÐt tê tr×nh sè 19/ Ttr- VP ngµy 01/4/2016 cña V¨n phßng H§ND& UBND vÒ
vc xin phª duyÖt dù ¸n chÊt lîng níc V¨n Ch¬ng quËn
§èng §a 2016;
Sau khi km tra xemt hå s¬, Png Tµi cnh- KÕ ho¹ch b¸o o kÕt qu¶ thÈm
®Þnh dù ¸n Xö lý ct lîng níc hå Hè MÎ vµ hå V¨n Ch¬ng qn §èng §a n¨m 2016,
víi c¸c i dung cnh nh sau:
I. Tãm t¾t nh÷ng néi dung chñ yÕu cña dù ¸n:
1-Tªn ¸n: Xö lý chÊt lîng níc hå Hè MÎ vµ hå V¨n Ch¬ng quËn §èng §a 2016.
2- Chñ ®Çu t: V¨n phßng H§ND& UBND quËn §èng §a.
§¬n vÞ phèi hîp thùc hiÖn: Phßng Tµi nguyªn & M«i trêng.
3- §¬n vÞ t vÊn lËp ®Ò c¬ng, cÊu tc vµ dù to¸n: C«ng ty cæ pn pt triÓn Khoa häc
ng nghÖ vµ M«i trêng ViÖt Nam.
Mẫu phê duyệt dự án - Trang 2
Mẫu phê duyệt dự án - Người đăng: ptt2106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu phê duyệt dự án 9 10 225