Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty chứng khoán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------Số:

…...,ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ
(TỔNG) GIÁM ĐỐC CÔNG TY (CỔ PHẦN) TNHH CHỨNG KHOÁN…
Căn cứ: ……………………………………………………………………………….………..;
Căn cứ: ………………………………………………………………………………....….…..;
Theo đề nghị của……………………………………………………………………….………,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. .......................................................................................................................................
Điều 2.........................................................................................................................................
Điều….........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Nơi nhận:
- Như điều...;
- Lưu: đơn vị soạn thảo (viết tắt),
và HC-TH.

(TỔNG) GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

...
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
Số: …...,ngày…tháng…năm…
QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ
(TỔNG) GIÁM ĐỐC CÔNG TY (CỔ PHẦN) TNHH CHỨNG KHOÁN…
Căn cứ: ……………………………………………………………………………….………..;
Căn cứ: ………………………………………………………………………………....….…..;
Theo đề nghị của……………………………………………………………………….………,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. .......................................................................................................................................
Điều 2.........................................................................................................................................
Điều….........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Nơi nhận:
- Như điều...;
- Lưu: đơn vị soạn thảo (viết tắt),
và HC-TH.
(TỔNG) GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty chứng khoán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty chứng khoán 9 10 315