Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu số 25TPTTTM: Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Văn phòng Luật sư C&M & Công ty Tư vấn C&M
P204B, Tòa nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: cmlaw@cmlaw.vn - Fax: 04 36227269 - Tel: 04 36227274 - Web:

Mẫu số 25/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/
Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài
………………………………………………………………………………………….
……....…………………………………………………………………………………..

SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

QUYỂN SỐ:………………………………
Mở ngày ………tháng……….năm………….

CMLAW - Văn phòng Luật sư C&M & Công ty Tư vấn C&M

Văn phòng Luật sư C&M & Công ty Tư vấn C&M
P204B, Tòa nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: cmlaw@cmlaw.vn - Fax: 04 36227269 - Tel: 04 36227274 - Web:

SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
STT Họ tên người làm việc tại Năm
Trung tâm trọng tài, Chi sinh
nhánh, Văn phòng đại diện
của Trung tâm trọng tài,
Chi nhánh/Văn phòng đại
diện của Tổ chức trọng tài
nước ngoài

1

2

3

Giới tính
Nam

Nữ

4

5

Chức vụ tại Trung tâm
Hợp đồng lao động
Bảo hiểm xã hội
trọng tài/ Chi nhánh/ Văn
Đã ký
Đã nộp Chưa nộp
phòng đại diện của Trung
(ghi rõ số hợp đồng, thời (ghi rõ số (ghi rõ lý
tâm trọng tài/ Chi
gian ký hợp đồng)
tiền
do)
nhánh/Văn phòng đại diện
nộp/tháng)
của Tổ chức trọng tài nước
ngoài tại Việt Nam

6

7

8

9

Ghi chú

10

(Tính từ ngày 1 tháng 1 năm …….đến ngày 31 tháng 12 năm …… )
- Tổng số hợp đồng lao động đã ký kết trong năm:………………….. (trong đó đã chấm dứt:....; đang thực hiện:....)
- Tổng số tiền bảo hiểm xã hội đã nộp của cả năm:……………………
Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung
tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CMLAW - Văn phòng Luật sư C&M & Công ty Tư vấn C&M

...
Văn phòng Luật sư C&M & Công ty Tư vấn C&M
 
Email: cmlaw@cmlaw.vn - Fax: 04 36227269 - Tel: 04 36227274 - Web:http://cmlaw.vn
Mẫu số 25/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Tên Trung tâm trọng tài/Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/
Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
!!""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""
SỔ THEO DÕI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
QUYỂN SỐ#!!!!!!!!!!!!
$%!!!&!!!"'(!!!!"
CMLAW - Văn phòng Luật sư C&M & Công ty Tư vấn C&M
Mẫu số 25TPTTTM: Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động - Trang 2
Mẫu số 25TPTTTM: Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu số 25TPTTTM: Mẫu sổ theo dõi hợp đồng lao động 9 10 675