Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu số 5BHSB: Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 5B-HSB

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ:……………………..
Số: …… /……………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………………, ngày…… tháng… năm ……

GIẤY XÁC NHẬN
về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
1- Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi quản lý người lao động nghỉ việc
chăm sóc con ốm trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy
định: ............................................................................................................................
Số điện thoại (nếu có):.........................................................................................
2- Thông tin về người lao động đã nghỉ việc chăm sóc con ốm đau:
- Họ tên: ........................................................Nam/Nữ.....................................
- Số sổ BHXH:.................................................
- Nghề nghiệp:.............................Đơn vị (hoặc nơi làm việc):...........................
Thuộc đối tượng đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị, có con
dưới 7 tuổi bị ốm đau.
Đơn vị chúng tôi đã giải quyết chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
cho ông/bà:……………………………… tính đến ngày …… tháng ……
năm …… và xác nhận người lao động đã hết thời gian hưởng chế độ khi con
ốm đau trong một năm theo quy định là …… ngày./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠNVỊ

(ký, đóng dấu)

...
CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ:……………………..
S: …… /……………………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………………, ngày…… tháng… năm ……
GIẤY XÁC NHẬN
về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
1- Tên, địa chỉ quan, đơn vị nơi quản người lao động nghỉ việc
chăm sóc con ốm trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy
định: ............................................................................................................................
Số điện thoại (nếu có):.........................................................................................
2- Thông tin về người lao động đã nghỉ việc chăm sóc con ốm đau:
- Họ tên: ........................................................Nam/Nữ.....................................
- Số sổ BHXH:.................................................
- Nghề nghiệp:.............................Đơn vị (hoặc nơi làm việc):...........................
Thuộc đối tượng đang tham gia đóng bảo hiểm hội tại đơn vị, con
dưới 7 tuổi bị ốm đau.
Đơn vị chúng tôi đã giải quyết chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
cho ông/bà:……………………………… nh đến ngày …… tháng ……
năm …… xác nhận người lao động đã hết thời gian hưởng chế độ khi con
ốm đau trong một năm theo quy định là …… ngày./.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠNVỊ
(ký, đóng dấu)
Mu s 5B-HSB
Mẫu số 5BHSB: Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu số 5BHSB: Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau 9 10 82