Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------***---------

THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
(Căn

nhà số: đường...........................................................................
phường ................................................................ quận...................................................)
Chúng tôi ký tên dưới đây gồm :
BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)
Ông/Bà:..................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:........................................ do:........................................................
cấp ngày.......tháng.......năm...................................................................................................
Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................
BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)
Công ty:..................................................................................................................................
Trụ sở số:................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:..................................................................................
Do Ông (Bà):..........................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:........................................ do:........................................................
cấp ngày.......tháng.......năm...................................................................................................
Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................
Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:....................................................................................
Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng
số ..........ngày .........tháng.........năm..........., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng
thuê nhà như sau:
Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời ...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
----------***---------
THANH HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
(Căn nhà số: đường...........................................................................
phường ................................................................ quận...................................................)
Chúng tôi n dưới đây gồm :
BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt Bên A)
Ông/Bà:..................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:........................................ do:........................................................
cấp ngày.......tháng.......năm...................................................................................................
Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................
BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)
Công ty:..................................................................................................................................
Trụ sở số:................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng kinh doanh:..................................................................................
Do Ông (Bà):..........................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:........................................ do:........................................................
cấp ngày.......tháng.......năm...................................................................................................
Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................
Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:....................................................................................
Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng
số ..........ngày .........tháng.........năm..........., chúng tôi thỏa thuận việc thanh hợp đồng
thuê nhà như sau:
Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ
ngày.....tháng ......năm.......
Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê Bên B đã thanh toán đủ tiền
thuê n cho Bên A. Mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai n đã tự giải
quyết xong.
Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà - Trang 2
Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà 9 10 207