Ktl-icon-tai-lieu

MẪU TỜ KHAI NHẬN CHA, MẸ

Được đăng lên bởi danghoangtp
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ
(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha
cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự)
Kính gửi: (1)..............................................................................
Họ và tên người khai: ...........................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2) .......................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)............................................................................
Quan hệ với người nhận cha/mẹ: (4) ....................................................................................

Mẫu TP/HT-2012-TKNCM.2

Đề nghị(1) ............................................................... công nhận người có tên dưới đây:
Họ và tên: …………………………………………………..……………………………...
Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................................
Dân tộc:...................................................................Quốc tịch: ..............................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2)........................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)............................................................................
Là cha/mẹ(4) của người có tên dưới đây:
Họ và tên: ………………………………………...Giới tính:……………………………..
Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................................
Dân tộc:....................................................................Quốc tịch: .............................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2) .......................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (5) ...........................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật; việc nhận cha/mẹ của tôi là tự
nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.
Làm tại:....................................... ngày .... tháng ... năm ............
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

……………………………

Các giấy tờ, tài liệu kèm theo (nếu có) để
chứng minh quan hệ cha, ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ
(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha
cho con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự)
Kính gửi:
(1)
..............................................................................
Họ và tên người khai: ...........................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
.......................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(3)
............................................................................
Quan hệ với người nhận cha/mẹ:
(4)
....................................................................................
Đề nghị
(1)
............................................................... công nhận người có tên dưới đây:
Họ và tên: …………………………………………………..……………………………...
Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................................
Dân tộc:...................................................................Quốc tịch: ..............................................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
........................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(3)
............................................................................
Là cha/mẹ
(4)
của người có tên dưới đây:
Họ và tên: ………………………………………...Giới tính:……………………………..
Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................................
Dân tộc:....................................................................Quốc tịch: .............................................
Nơi thường trú/tạm trú:
(2)
.......................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:
(5)
...........................................................................
i cam đoan nhng nội dung khai trên đây là đúng sự thật; việc nhn cha/mẹ của tôi là t
nguyện, kng có tranh chấp và chịu trách nhim trước pháp luật v cam đoan ca nh.
Làm tại:....................................... ngày .... tháng ... năm ............
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)
……………………………
Mẫu TP/HT-2012-TKNCM.2
MẪU TỜ KHAI NHẬN CHA, MẸ - Trang 2
MẪU TỜ KHAI NHẬN CHA, MẸ - Người đăng: danghoangtp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MẪU TỜ KHAI NHẬN CHA, MẸ 9 10 548