Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 04/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THU Ế THU NH ẬP DOANH NG HI ỆP
(Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …....
[02] Người nộp thuế :...............................................................................................................
[03] Mã số thuế:........................................................................................................................
[04] Địa chỉ:...............................................................................................................................
[05] Quận/huyện:....................................... [06] Tỉnh/Thành phố:.............................................
[07] Điện thoại:.......................... [08] Fax:.............................[09] Email:.................................
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
Số tiền

Chỉ tiêu

STT
1

Hàng hoá tồn kho đầu kỳ

[10]

2

Hàng hoá, dịch vụ mua trong kỳ

[11]

3

Doanh thu tính thuế

[12]

4

Tỷ lệ % thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu

[13]

5

Thu nhập chịu thuế [14]=[12]x[13]

[14]

6

Thuế suất thuế TNDN (%)

[15]

7

Số thuế TNDN phải nộp [16]=[14]x[15]

[16]

Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã
khai./.
..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
T KHAI THU THU NHP DOANH NGHIP
(Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …....
[02] Người nộp thuế :...............................................................................................................
[03] số thuế:........................................................................................................................
[04] Địa chỉ:...............................................................................................................................
[05] Quận/huyện:....................................... [06] Tỉnh/Thành phố:.............................................
[07] Điện thoại:..........................[08] Fax:.............................[09] Email:.................................
Đơn v tiền: đồng Việt Nam
STT
Chỉ tiêu Số tiền
1 Hàng hoá tồn kho đầu kỳ [10]
2 Hàng hoá, dịch vụ mua trong kỳ [11]
3 Doanh thu tính thuế [12]
4 Tỷ lệ % thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu [13]
5 Thu nhập chịu thuế [14]=[12]x[13] [14]
6 Thuế suất thuế TNDN (%) [15]
7 Số thuế TNDN phải nộp [16]=[14]x[15] [16]
Tôi cam đoan số liệu khai trên đây đúng chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã
khai./.
..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
tên, đóng dấu (ghi họ tên chức vụ)
Mẫu số: 04/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông
số 60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 của Bộ Tài chính)
Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 736