Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu tờ trình

Được đăng lên bởi Trịnh Xuân Chiến
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 08/QHT

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH...............

*
Số

..........,ngày......tháng........năm .......

- TT/HND

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân ..................................

Kính gửi: - Ban Thường vụ .....................................................
- Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân ...................
1. Nêu tóm tắt sự cần thiết của việc đề nghị vay vốn
2. Nêu tên dự án; mục tiêu dự án; địa điểm thực hiện; số hộ tham gia;
thời gian thực hiện; tổng số vốn thực hiện dự án, trong đó vốn đề nghị vay; tính
khả thi của dự án…
3. Cam kết của Hội Nông dân ………… về việc tổ chức thực hiện dự án,
thu hồi đầy đủ gốc và phí khi đến hạn…
Đề nghị Ban thường vụ Hội nông dân.............. xem xét phê duyệt./.
TM. BAN THƯỜNG VỤ.
Nơi nhận:
- Lưu.

(Ký tên, đóng dấu)

...
Mẫu số 08/QHT
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH...............
*
Số - TT/HND
..........,ngày......tháng........năm .......
TỜ TRÌNH
V/v đề nghị vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân ..................................
Kính gửi: - Ban Thường vụ .....................................................
- Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân ...................
1. Nêu tóm tắt sự cần thiết của việc đề nghị vay vốn
2. Nêu tên dự án; mục tiêu dự án; địa điểm thực hiện; số hộ tham gia;
thời gian thực hiện; tổng số vốn thực hiện dự án, trong đó vốn đề nghị vay; tính
khả thi của dự án…
3. Cam kết của Hội Nông dân ………… về việc tổ chức thực hiện dự án,
thu hồi đầy đủ gốc và phí khi đến hạn…
Đề nghị Ban thường vụ Hội nông dân.............. xem xét phê duyệt./.
Nơi nhận:
-
-
- Lưu.
TM. BAN THƯỜNG VỤ.
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu tờ trình - Người đăng: Trịnh Xuân Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu tờ trình 9 10 147