Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu văn bản

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 235 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
124 MAÃU VAÊN BAÛN VAØ
QUYEÁT ÑÒNH HAØNH CHÍNH
MUÏC I. MAÃU QUYEÁT ÑÒNH CHUNG
I.

MAÃU NGHÒ QUYEÁT CUÛA CHÍNH PHUÛ
CHÍNH PHUÛ

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Soá:.... /20..(1)../NQ-CP

Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Haø Noäi, ngaøy

thaùng

naêm 20..(1)..

NGHÒ QUYEÁT
........................... (2) .............................

CHÍNH PHUÛ
Caên cöù Luaät Toå chöùc Chính phuû ngaøy 25 thaùng 12 naêm 2001;
Caên cöù ................................................ (3) ..................................................................;
.....................................................................................................................................,
QUYEÁT NGHÒ:
Ñieàu 1. ............................................... (4)...................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ñieàu 2. ........................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ñieàu... .........................................................................................................................
........................................................................................................................
..............................................................................................................................
....................................................................................................................../.

3

Nôi nhaän:

TM. CHÍNH PHUÛ

- ...............;

THUÛ TÖÔÙNG

- ................;

(Chöõ kyù, daáu)
Hoï vaø teân

- Löu: VT, ...(5). A.XX(6).
Ghi chuù:
(1) Naêm ban haønh.
(2) Trích yeáu noäi dung nghò quyeát.
(3) Caùc caên cöù khaùc ñeå ban haønh nghò quyeát.
(4) Noäi dung cuûa nghò quyeát.

(5) Chöõ vieát taét teân ñôn vò hoaëc chuû trì soaïn thaûo vaø soá löôïng baûn löu (neáu caàn).
(6) Kyù hieäu ngöôøi ñaùnh maùy, nhaân baûn vaø soá löôïng baûn phaùt haønh (neáu caàn)

4

II.

MAÃU NGH...
124 MAÃU VAÊN BAÛN VAØ
QUYEÁT ÑÒNH HAØNH CHÍNH
MUÏC I. MAÃU QUYEÁT ÑÒNH CHUNG
I. MAÃU NGHÒ QUYEÁT CUÛA CHÍNH PHUÛ
CHÍNH PHUÛ
Soá:.... /20..(1)../NQ-CP
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
Haø Noäi, ngaøy thaùng naêm 20..(1)..
NGHÒ QUYEÁT
........................... (2) .............................
CHÍNH PHUÛ
Caên cöù Luaät Toå chöùc Chính phuû ngaøy 25 thaùng 12 naêm 2001;
Caên cöù ................................................ (3) ..................................................................;
.....................................................................................................................................,
QUYEÁT NGHÒ:
Ñieàu 1. ............................................... (4)...................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ñieàu 2. ........................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ñieàu... .........................................................................................................................
........................................................................................................................
..............................................................................................................................
....................................................................................................................../.
3
Mẫu văn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu văn bản - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
235 Vietnamese
Mẫu văn bản 9 10 50