Ktl-icon-tai-lieu

mẫu văn bản

Được đăng lên bởi Tran Kieu Trang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ảnh 3x4

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
****-****

GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN
Kính Gửi: Công An ...................................................................................
Tên tôi là: .............................................................................................
Sinh ngày: ..............................................................................................
Nguyên quán:..........................................................................................
Trú quán: ............................................................................................
Địa chỉ thường trú: .................................................................................
Lý do xin xác nhận nhân thân: Dùng để di chuyển bằng đường hàng
không
Họ tên cha:.............................................................................................
Họ tên mẹ:
.......................................................................................
Xác nhận của Công An

………Ngày… tháng …..năm……

Người viết

...
C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam ĩ
c L p- T Do- H nh PhúcĐộ
****-****
GI Y XÁC NH N NHÂN THÂN
Kính G i: Công An ...................................................................................
Tên tôi là: .............................................................................................
Sinh ngày: ..............................................................................................
Nguyên quán:..........................................................................................
Trú quán: ............................................................................................
a ch th ng trúĐị ườ : .................................................................................
Lý do xin xác nh n nhân thân: Dùng di chuy n b ng ng hàng để đườ
không
H tên cha :.............................................................................................
H tên m : .......................................................................................
………Ngày tháng …..n m……ă
Xác nh n c a Công An
Ng i vi tườ ế
nh 3x4
mẫu văn bản - Người đăng: Tran Kieu Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
mẫu văn bản 9 10 253