Ktl-icon-tai-lieu

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 11
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)
… (1) …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...
V/v đề nghị thẩm định và phê duyệt báo
cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
của Dự án “…(2) …”

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

Kính gửi: … (3) …
Chúng tôi là:… (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …”
- Địa điểm thực hiện Dự án: …
- Địa chỉ liên hệ: …
- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …
Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau:
- 01 (một) báo cáo đầu tư điều chỉnh/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh/dự án đầu tư điều chỉnh hoặc
tài liệu tương đương của Dự án;
- 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung bằng tiếng Việt.
- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo bản sao (được chứng thực theo quy
định của pháp luật) của Quyết định số…/… ngày… tháng… năm… của… (4) … về việc phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “… (5) …”
Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì
sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam.
Đề nghị … (3) … thẩm định và cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ
sung cho Dự án.
Nơi nhận:

… (6) …

- Như trên;

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

- Lưu …

Ghi chú:
(1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án;
(3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung;
(4) Cơ quan đã ra quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM;
(5) Tên dự án đã được cấp quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM;
(6) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.

...
Phụ lục 11
MU VĂN B N Đ NG H THM Đ NH BÁO CÁO Đ Á N H GIÁ
TÁC ĐNG MÔI TR Ư NG B SU N G
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)
… (1) …
Số: ...
V/v đề nghị thẩm định và phê duyệt báo
cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
của Dự án “…(2) …”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Địa danh), ngày… tháng… năm…
Kính gửi: … (3) …
Chúng tôi là:… (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …”
- Địa điểm thực hiện Dự án: …
- Địa chỉ liên hệ: …
- Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …
Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau:
- 01 (một) báo cáo đầu tư điều chỉnh/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh/dự án đầu tư điều chỉnh hoặc
tài liệu tương đương của Dự án;
- 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung bằng tiếng Việt.
- 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo bản sao (được chứng thực theo quy
định của pháp luật) của Quyết định số…/… ngày… tháng… năm… của… (4) … về việc phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “… (5) …”
Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì
sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam.
Đề nghị … (3) … thẩm định và cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ
sung cho Dự án.
Nơi nhận:
- Như trên;
-
- Lưu …
… (6) …
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án;
(3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung;
(4) Cơ quan đã ra quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM;
(5) Tên dự án đã được cấp quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM;
(6) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG 9 10 131