Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu văn bản đề nghị

Được đăng lên bởi duc-manh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu: Văn bản đề nghị
Tên công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........../.....
V/v:...................................

..........., ngày ..... tháng .....năm .........

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam
Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn
của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam, (Tên công ty) đề
nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng
chuyên môn cho thuyền viên có tên sau:

TT

Họ và
tên

Ngày
sinh

Quốc
tịch

Chức
danh

Số Giấy
chứng nhận
KNCM

Ngày
cấp

Ngày
hết hạn

Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng.....

Lãnh đạo công ty
(Ký tên, đóng dấu)

Thời hạn
hợp đồng
lao động

...
Mẫu: Văn bản đề nghị
Tên công ty
Số:........../.....
V/v:...................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..........., ngày ..... tháng .....năm .........
Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam
Căn cứ Thông số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn
của thuyền viên định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam, (Tên công ty) đề
nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng
chuyên môn cho thuyền viên có tên sau:
TT
Họ và
tên
Ngày
sinh
Quốc
tịch
Chức
danh
Số Giấy
chứng nhận
KNCM
Ngày
cấp
Ngày
hết hạn
Thời hạn
hợp đồng
lao động
Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng.....
Lãnh đạo công ty
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu văn bản đề nghị - Trang 2
Mẫu văn bản đề nghị - Người đăng: duc-manh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu văn bản đề nghị 9 10 703