Ktl-icon-tai-lieu

mau xac nhan

Được đăng lên bởi no-thing
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA XÁC NHẬN
Sinh viên: …………………………………………… Nam (Nữ)
Sinh ngày: …………………..…………………

Lớp: …………….…..

Mã số sinh viên: …………………...

Đang trong tiến trình làm lại thẻ sinh viên.
Sinh viên được cấp Giấy xác nhận này để thay thế tạm thời cho thẻ sinh viên.
Giấy xác nhận có giá trị đến hết ngày: ……………………
Ảnh sinh viên:
Đà Nẵng, ngày ….. tháng …… năm 2012

Ảnh 4 x 6cm
Chụp tại thời
điểm không quá
6 tháng

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

...
ĐẠI HC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
GIY XÁC NHN
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA XÁC NHN
Sinh viên: …………………………………………… Nam (N) Lớp: …………….…..
Sinh ngày: …………………..………………… Mã s sinh viên: …………………...
Đang trong tiến trình làm li th sinh viên.
Sinh viên được cp Giy xác nhận này để thay thế tm thi cho th sinh viên.
Giy xác nhn có giá tr đến hết ngày: ……………………
nh sinh viên:
nh 4 x 6cm
Chp ti thi
điểm không quá
6 tháng
Đà Nẵng, ngày ….. tháng …… năm 2012
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯNG PHÒNG
mau xac nhan - Người đăng: no-thing
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
mau xac nhan 9 10 807