Ktl-icon-tai-lieu

mỏ năm mẫu

Được đăng lên bởi dai-nhan1
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1027 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C.ty CP TV§T Má & CN TKCS Khai th¸c phÇn lß giÕng má than Nam MÉu-C.ty than U«ng BÝ
Ch¬ng 5
Khai th«ng khai trêng
5.1. Nguyªn t¾c chung
Khai th«ng khai trêng thùc hiÖn dùa trªn c ngun t¾c sau:
- TËn dông ®îc tèi ®a c¸c c«ng tr×nh hiÖn trªn mÆt b»ng c¸c ®êng
lß khai th«ng chÝnh cña tÇng lß b»ng.
- C«ng t¸c ®µo lß khai th«ng x©y dùng c¬ b¶n cña phÇn lß giÕng Ýt ¶nh h-
ëng ®Õn hiÖn tr¹ng khai th¸c.
- Khai th«ng phÇn tr÷ lîng cña c¸c vØa t¹i c¸c khu vùc theo b¸o c¸o th¨m
®Þa chÊt hiÖn tr¹ng khai th¸c trong nh÷ng n¨m qua ®iÒu kiÖn thuËn lîi
®Ó khai th«ng tríc.
- C¸c trÝ s©n ga s©n giÕng lùa chän t¹i c¸c khu vùc tæn thÊt do
trô b¶o vÖ lµ nhá nhÊt
- trÝ t b»ng ®îc trÝ phï hîp víi quy ho¹ch khai th¸c cña l©n
cËn vµ cña vïng.
- Khai th«ng c¸c ®êng lß sao cho khèi lîng thi c«ng vµ cung ®é vËn t¶i lµ
nhá nhÊt
5.2. MÆt b»ng cöa giÕng, møc khai th¸c
5.2.1. MÆt b»ng cöa giÕng
MÆt b»ng cöa giÕng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së:
- Dù kiÕn ph¬ng ¸n khai th«ng
- §iÒu kiÖn ®Þa chÊt cña c¸c vØa than trong khai trêng
- HiÖn tr¹ng c¸c cöa lß khai th«ng tÇng lß b»ng
- MÆt b»ng cöa giÕng ph¶i ®îc trÝ t¹i khu vùc thuËn lîi cho viÖc vËn
chuyÓn than vµ vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
- ThuËn lîi cho c«ng t¸c cung cÊp ®iÖn, cÊp níc vµ th¶i níc.
- ThuËn tiÖn cho viÖc bè trÝ c¸c c«ng tr×nh phô trî vµ c¸c c«ng tr×nh phôc
vô s¶n xuÊt.
- §Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng lµ nhá nhÊt
- TËn dông tèi ®a c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã.
Do ®Æc ®iÓm ®Þa nh khu vïng nói cao ch¹y theo híng §«ng
-T©y, cao ë phÝa B¾c hai ®Çu khai trêng, chØ phÝa Nam cña phÇn trung
t©m khai trêng vïng thung lòng thÊp ®êng «t« nèi th«ng ra quèc 18A
vµ thÞU«ng BÝcã thÓtrÝ mÆt b»ng s©n c«ng nghiÖp cöa lß. Do ®ã chän
mÆt b»ng cöa c¸c giÕng nghiªng ë møc +125 (phÝa §«ng cöa lß xuyªn vØa
+125) víi nh÷ng yÕu tè:
- mÆt b»ng nµy, giÕng khai th«ng cho ®îc ®µo trong t c¸c vØa
than, thuËn tiÖn cho viÖc b¶o vÖ ®êng lß khai th«ng møc +125.
- ThuËn tiÖn cho c«ng t¸c vËn chuyÓn vµ c¸c hÖ thèng ®i kÌm phôc vô thi
c«ng tÇng giÕng: ThiÕt bÞ, vËt liÖu ®îc vËn chuyÓn trªn t b»ng b»ng
thèng ®êng xe kh¸ hoµn chØnh, thèng cung cÊp ®iÖn, cung cÊp níc ®îc lÊy
tõ nguån ®iÖn, níc phôc vô cho tÇng lß b»ng.
- Tæn thÊt than do ®Ó l¹i trô b¶o vÖ s©n ga, giÕng lµ kh«ng cã
5.1
mỏ năm mẫu - Trang 2
mỏ năm mẫu - Người đăng: dai-nhan1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
mỏ năm mẫu 9 10 589