Ktl-icon-tai-lieu

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản

Được đăng lên bởi chicken-it93-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản
Soạn thảo văn bản: khó hay dễ? Các bạn có ngạc nhiên lắm không? Tôi dám chắc
rằng thậm chí một số bạn trẻ còn nổi cáu nữa. Bây giờ đã là thời đại gì rồi mà còn
dạy gõ văn bản nữa? Máy tính từ lâu đã trở thành một công cụ không thể thiếu được
trong các văn phòng, công sở với chức năng chính là soạn thảo văn bản.
Ngày nay chúng ta không thể tìm thấy một văn bản chính thức nào của nhà nước mà
không được thực hiện trên máy tính. Công việc soạn thảo văn bản giờ đây đã trở nên
quen thuộc với tất cả mọi người. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm vững các nguyên
tắc gõ văn bản cơ bản nhất mà chúng tôi sắp trình bày hôm nay. Bản thân tôi đã
quan sát và nhận thấy rằng 90% sinh viên tốt nghiệp các trường đại học không nắm
vững (thậm chí chưa biết) các qui tắc này!
Vì vậy các bạn cần bình tĩnh và hãy đọc cẩn thận bài viết này. Đối với các bạn đã
biết thì đây là dịp kiểm tra lại các thói quen của mình, còn đối với các bạn chưa biết
thì những qui tắc này sẽ thật sự bổ ích. Các qui tắc này rất dễ hiểu, khi biết và nhớ
rồi thì bạn sẽ không bao giờ lặp lại các lỗi này nữa khi soạn thảo văn bản.
Một điều nữa rất quan trọng muốn nói với các bạn: các qui tắc soạn thảo văn bản
này luôn đúng và không phụ thuộc vào phần mềm soạn thảo hay hệ điều hành cụ
thể nào.
Khái niệm ký tự, từ, câu, dòng, đoạn
Khi làm việc với văn bản, đối tượng chủ yếu ta thường xuyên phải tiếp xúc là các ký
tự (Character). Các ký tự phần lớn được gõ vào trực tiếp từ bàn phím. Nhiều ký tự
khác ký tự trắng (Space) ghép lại với nhau thành một từ (Word). Tập hợp các từ
kết thúc bằng dấu ngắt câu, ví dụ dấu chấm (.) gọi là câu (Sentence). Nhiều câu có
liên quan với nhau hoàn chỉnh về ngữ nghĩa nào đó tạo thành một đoạn văn bản
(Paragraph).
Trong các phần mềm soạn thảo, đoạn văn bản được kết thúc bằng cách nhấn phím
Enter. Như vậy phím Enter dùng khi cần tạo ra một đoạn văn bản mới. Đoạn là
thành phần rất quan trọng của văn bản. Nhiều định dạng sẽ được áp đặt cho đoạn
như căn lề, kiểu dáng,… Nếu trong một đoạn văn bản, ta cần ngắt xuống dòng, lúc
đó dùng tổ hợp Shift+Enter. Thông thường, giãn cách giữa các đoạn văn bản sẽ lớn
hơn giữa các dòng trong một đoạn.
Đoạn văn bản hiển thị trên màn hình sẽ được chia thành nhiều dòng tùy thuộc vào
kích thước trang giấy in, kích thước chữ... Có thể tạm định nghĩa dòng là một tập
hợp các ký tự nằm trên cùng một đường cơ sở (Baseline) từ bên trái sang bên phải
màn hình soạn thảo.
Như vậy các...
http://kynangsong.xitrum.net/hocduong/196.html
Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản
So n th o v n b n: khó hay d ? ă Các b n có ng c nhiên l m không? Tôi dám ch c
r ng th m chí m t s b n tr còn n i cáu n a. Bây gi ã là th i i gì r i mà còn đ đạ
d y gõ v n b n n a? Máy tính t lâu ã tr thành m t công c không th thi u c ă đ ế đượ
trong các v n phòng, công s v i ch c n ng chính là so n th o v n b n.ă ă ă
Ngày nay chúng ta không th tìm th y m t v n b n chính th c nào c a nhà n c mà ă ướ
không c th c hi n trên máy tính. Công vi c so n th o v n b n gi ây ã tr nênđượ ă đ đ
quen thu c v i t t c m i ng i. Tuy nhiên không ph i ai c ng n m v ng các nguyên ườ ũ
t c gõ v n b n c b n nh t mà chúng tôi s p trình bày hôm nay. B n thân tôi ã ă ơ đ
quan sát và nh n th y r ng 90% sinh viên t t nghi p các tr ng i h c không n m ườ đạ
v ng (th m chí ch a bi t) các qui t c này! ư ế
Vì v y các b n c n bình t nh và hãy c c n th n bài vi t này. i v i các b n ã ĩ đọ ế Đố đ
bi t thì ây là d p ki m tra l i các thói quen c a mình, còn i v i các b n ch a bi t ế đ đố ư ế
thì nh ng qui t c này s th t s b ích. Các qui t c này r t d hi u, khi bi t và nh ế
r i thì b n s không bao gi l p l i các l i này n a khi so n th o v n b n. ă
M t i u n a r t quan tr ng mu n nói v i các b n: các qui t c so n th o v n b n đ ề ă
này luôn úng và không ph thu c vào ph n m m so n th o hay h i u hành c đ đ
th nào.
Khái ni m ký t , t , câu, dòng, o n đ ạ
Khi làm vi c v i v n b n, i t ng ch y u ta th ng xuyên ph i ti p xúc là các ă đố ượ ế ườ ế
t (Character). Các ký t ph n l n c gõ vào tr c ti p t bàn phím. Nhi u ký t đượ ế
khác ký t tr ng (Space) ghép l i v i nhau thành m t t (Word). T p h p các t
k t thúc b ng d u ng t câu, ví d d u ch m (.) g i là ế câu (Sentence). Nhi u câu có
liên quan v i nhau hoàn ch nh v ng ngh a nào ó t o thành m t ĩ đ o nđ ạ v n b n ă
(Paragraph).
Trong các ph n m m so n th o, o n v n b n c k t thúc b ng cách nh n phím đ ă đư ế
Enter. Nh v y phím Enter dùng khi c n t o ra m t o n v n b n m i. o nư đ ă Đ
thành ph n r t quan tr ng c a v n b n. Nhi u nh d ng s c áp t cho o n ă đị đượ đ đ
nh c n l , ki u dáng,… N u trong m t o n v n b n, ta c n ng t xu ng dòng, lúc ư ă ế đ ă
ó dùng t h p Shift+Enter. Thông th ng, giãn cách gi a các o n v n b n s l n đ ườ đ ă
h n gi a các dòng trong m t o n. ơ đ
o n v n b n hi n th trên màn hình s c chia thành nhi u dòng tùy thu c vào Đ ă đượ
kích th c trang gi y in, kích th c ch ... Có th t m nh ngh a dòng là m t t p ướ ướ đị ĩ
h p các ký t n m trên cùng m t ng c s (Baseline) t bên trái sang bên ph i đườ ơ
màn hình so n th o.
Nh v y các nh ngh a và khái ni m c b n ban u c a so n th o và trình bày v n ư đị ĩ ơ đầ ă
b n là Ký t , T , Câu, Dòng, o n Đ .
Nguyên t c t xu ng dòng c a t :
Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản - Trang 2
Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản - Người đăng: chicken-it93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản 9 10 585