Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề lý luận trong nghiên cứu đối chiếu song ngữ hành vi ngôn ngữ “hỏi” (Trên cứ liệu tiếng Anh và tiếng Việt)

Được đăng lên bởi Hvk Hải
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ 25 (2009) 133-139

Một số vấn đề lý luận trong nghiên cứu đối chiếu song ngữ
hành vi ngôn ngữ “hỏi” (Trên cứ liệu tiếng Anh và tiếng Việt)
Võ Đại Quang*, Trần Thị Hoàng Anh
Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ,
Đại học Quốc gia Hà Nội, Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 10 tháng 7 năm 2009

Tóm tắt. Bài báo này bàn về một số vấn đề lý luận cần yếu trong nghiên cứu đối chiếu song ngữ
hành vi ngôn ngữ “hỏi” trên cứ liệu tiếng Anh và Việt:
- Một số khái niệm cần được xác định rõ, cần được tường minh hoá trong nghiên cứu đối chiếu phát
ngôn hỏi: Ngữ dụng học, các kiểu loại ngữ cảnh, các loại và tiểu loại tình thái trong câu hỏi, ...
- Các bình diện cần được khảo sát trong so sánh đối chiếu hành vi ngôn ngữ hỏi
- Các kiểu loại tương hợp liên quan đến phát ngôn hỏi: nội dung mệnh đề (propositional content),
cấu trúc thông báo, tiền giả định, tình thái
- Một số nhận xét của tác giả (thay lời kết luận)

Có thể nói rằng, dụng học đã đáp ứng được
cách tiếp cận thống hợp đối với ngôn ngữ. Nó
khắc phục được những hạn chế của một thời kỳ
mà châm ngôn về tính khu biệt đã trở thành hòn
đá tảng của ngôn ngữ học cấu trúc: Đó là việc
tập trung mô hình hoá ngôn ngữ như là một hệ
thống tự có đầy đủ các bất biến thể - các âm vị và
hình vị được tạo thành bằng những đặc trưng khu
biệt và chỉ bằng những đặc trưng đó mà thôi.
Với sự xuất hiện của dụng học, khoảng cách
giữa ngôn ngữ và đời sống bắt đầu được rút
ngắn lại qua việc người ta nhận thức được rằng
không chỉ ngôn ngữ vẽ lên bức tranh phác thảo
về thế giới mà đời sống cũng cho chìa khoá để
hiểu nhiều hiện tượng của ngôn ngữ và lời nói.
Chiều thứ hai của mối quan hệ này đã trở thành
quyết định đối với các công trình nghiên cứu
dụng học.
“Ngữ cảnh” nằm trong mối quan hệ bổ sung
với “hành vi ngôn ngữ”. Sự tương tác giữa hai
khái niệm này tạo thành cốt lõi của các công

1. Những khái niệm cơ bản*
1.1. Ngữ dụng học
Thuật ngữ này thường được gọi là dụng
học, có gốc từ tiếng Hy Lạp với nghĩa “công
việc”, “hành động” do một trong những người
sáng lập ra ngành ký hiệu học là Ch. Morris đề
xướng. Đi theo những tư tưởng của Ch. Peirce,
Ch. Morris đã phân ký hiệu học thành:
+ Nghĩa học (semantics): học thuyết về quan
hệ giữa các ký hiệu với khách thể hiện thực.
+ Kết học (syntactics): học thuyết về quan
hệ hình thức giữa các ký hiệu.
+ Dụng học (pragmatics): học thuyết về ký
hiệu với người phân giải chúng, tức là người sử
dụng hệ thống ký hiệu. Như vậy, dụng học
...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN, Ngoi ng 25 (2009) 133-139
133
Mt s vn đề lý lun trong nghiên cu đối chiếu song ng
hành vi ngôn ng hi (Trên c liu tiếng Anh và tiếng Vit)
Đại Quang*, Trn Th Hoàng Anh
Phòng Khoa hc - Công ngh, Trường Đại hc Ngoi ng,
Đại hc Quc gia Hà Ni, Đường Phm Văn Đồng, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 10 tháng 7 năm 2009
Tóm tt. Bài báo này n v mt s vn đề lý lun cn yếu trong nghiên cu đi chiếu song ng
nh vi ngôn ng hi trên c liu tiếng Anh và Vit:
- Mt s khái nim cn được xác định rõ, cn được tường minh hoá trong nghiên cu đi chiếu phát
ngôn hi: Ng dng hc, các kiu loi ng cnh, c loi và tiu loi tình thái trong u hi, ...
- Các bình din cn được khot trong sonh đi chiếu hành vi ngôn ng hi
- Các kiu loi tương hp liên quan đến pt ngôn hi: ni dung mnh đ (propositional content),
cu trúc thôngo, tin gi định, tình thái
- Mt s nhn xét ca tác gi (thay li kết lun)
1. Nhng khái nim cơ bn
*
1.1. Ng dng hc
Thut ng này thường được gi là dng
hc, gc t tiếng Hy Lp vi nghĩa công
vic, hành động do mt trong nhng ngưi
sáng lp ra ngành hiu hc Ch. Morris đ
xưng. Đi theo nhng tư tưởng ca Ch. Peirce,
Ch. Morris đã pn ký hiu hc thành:
+ Nghĩa hc (semantics): hc thuyết v quan
h giac ký hiu vi khách th hin thc.
+ Kết hc (syntactics): hc thuyết v quan
h hình thc gia các ký hiu.
+ Dng hc (pragmatics): hc thuyết v
hiu vi ngưi phân gii chúng, tc ngưi s
dng h thng ký hiu. Như vy, dng hc
nghiên cu v hành vi ca ngưi s dng ký
hiu trong quá trình giao tiếp thc tế.
______
*
Tác gi liên h. ĐT: 84-4-37547042.
E-mail: vodaiquang@yahoo.com
th nói rng, dng hc đã đáp ng được
cách tiếp cn thng hp đối vi ngôn ng. Nó
khc phc được nhng hn chế ca mt thi k
mà châm ngôn v tính khu bit đã tr thành hòn
đá tng ca ngôn ng hc cu trúc: Đó vic
tp trung mô nh hoá ngôn ng như là mt h
thng t có đầy đủ các bt biến th - các âm v và
nh v đưc to thành bng nhng đặc trưng khu
bit và ch bng nhng đc trưng đó mà thôi.
Vi s xut hin ca dng hc, khong cách
gia ngôn ng đời sng bt đầu được rút
ngn li qua vic ngưi ta nhn thc được rng
không ch nn ng v lên bc tranh phác tho
v thế gii đi sng cũng cho chìa khoá đ
hiu nhiu hin tưng ca ngôn ng và li nói.
Chiu th hai ca mi quan h này đã tr thành
quyết định đi vi các công trình nghiên cu
dng hc.
Ng cnh nm trong mi quan h b sung
vi hành vi ngôn ngữ”. S tương c gia hai
khái nim này to tnh ct lõi ca các ng
Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.
Một số vấn đề lý luận trong nghiên cứu đối chiếu song ngữ hành vi ngôn ngữ “hỏi” (Trên cứ liệu tiếng Anh và tiếng Việt) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số vấn đề lý luận trong nghiên cứu đối chiếu song ngữ hành vi ngôn ngữ “hỏi” (Trên cứ liệu tiếng Anh và tiếng Việt) - Người đăng: Hvk Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một số vấn đề lý luận trong nghiên cứu đối chiếu song ngữ hành vi ngôn ngữ “hỏi” (Trên cứ liệu tiếng Anh và tiếng Việt) 9 10 557