Ktl-icon-tai-lieu

ND119CP

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chÝnh phñ
---------

Sè : 119 /2004/

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
---------------------------------------------------------------------------

P.340

Hµ Néi, ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2004

nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ

VÒ c«ng t¸c quèc phßng ë c¸c bé, c¬ quan ngang bé,
c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ c¸c ®Þa ph¬ng
-------chÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ ñy ban nh©n d©n sè 11/2003/QH11
®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Quèc phßng,
nghÞ ®Þnh :

Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. §èi tîng vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh
NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc bé m¸y, mèi quan
hÖ vµ ng©n s¸ch ®èi víi c«ng t¸c quèc phßng ë c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬
quan thuéc ChÝnh phñ, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c c¬ quan ®oµn thÓ Trung ¬ng
(gäi t¾t lµ bé, ngµnh) vµ ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc
Trung ¬ng; huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh; x·, phêng, thÞ trÊn. Díi
®©y gäi chung lµ c«ng t¸c quèc phßng ë c¸c bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng.
¬ng

§iÒu 2. Néi dung c«ng t¸c quèc phßng ë c¸c bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph-

C«ng t¸c quèc phßng ë c¸c bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng lµ mét néi dung
quan träng trong toµn bé c«ng t¸c quèc phßng cña Nhµ níc, bao gåm:
1. C«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng toµn d©n;

2
2. KÕt hîp kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, an ninh, ®èi ngo¹i víi quèc phßng;
3. X©y dùng khu vùc phßng thñ, x©y dùng lùc lîng bé ®éi ®Þa ph¬ng; d©n
qu©n tù vÖ, x©y dùng vµ huy ®éng lùc lîng dù bÞ ®éng viªn; x©y dùng vµ b¶o
vÖ tiÒm lùc quèc phßng, x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n v÷ng ch¾c;
4. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô quèc phßng - qu©n sù trong thêi b×nh, thêi
chiÕn vµ c«ng t¸c phßng thñ d©n sù; chuÈn bÞ, tiÕn hµnh c«ng t¸c tuyÓn qu©n
vµ ®éng viªn nÒn kinh tÕ quèc d©n cho nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc trong mäi
t×nh huèng;
5. B¶o ®¶m ng©n s¸ch ®èi víi sù nghiÖp quèc phßng, thùc hiÖn chÝnh
s¸ch hËu ph¬ng qu©n ®éi vµ c¸c chÝnh s¸ch x· héi cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c
quèc phßng.
§iÒu 3. Tr¸ch nhiÖm phèi hîp thùc hiÖn c«ng t¸c quèc phßng
C¸c bé, ngµnh vµ ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung
¬ng phèi hîp chÆt chÏ víi Bé Quèc phßng, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c
tæ chøc thµnh viªn cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn
c«ng t¸c quèc phßng theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c v¨n b¶n quy
ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c quèc phßng.
Ch¬ng II
nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c
®Þa ph¬ng vÒ c«...
chÝnh phñ
---------
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè : 119 /2004/
---------------------------------------------------------------
-------------
P.340
Hµ Néi, ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2004
nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ
VÒ c«ng t¸c quèc phßng ë c¸c bé, c¬ quan ngang bé,
c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ c¸c ®Þa ph¬ng
-- - - - - --
chÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ ñy ban nh©n d©n sè 11/2003/QH11
®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;
Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Quèc phßng,
nghÞ ®Þnh :
Ch¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
§iÒu 1. §èi tîng vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh
NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n, chøc bé m¸y, mèi quan
ng©n s¸ch ®èi víi c«ng t¸c quèc phßng ë c¸c bé, quan ngang bé,
quan thuéc ChÝnh phñ, c¸c chøc kinh tÕ, c¸c quan ®oµn thÓ Trung ¬ng
(gäi t¾t bé, ngµnh) ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc
Trung ¬ng; huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh; x·, phêng, thÞ trÊn. Díi
®©y gäi chung lµ c«ng t¸c quèc phßng ë c¸c bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng.
§iÒu 2. Néi dung c«ng t¸c quèc phßng ë c¸c bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph-
¬ng
C«ng t¸c quèc phßng ë c¸c bé, ngµnh c¸c ®Þa ph¬ng mét néi dung
quan träng trong toµn bé c«ng t¸c quèc phßng cña Nhµ níc, bao gåm:
1. C«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng toµn d©n;
ND119CP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ND119CP - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ND119CP 9 10 708