Ktl-icon-tai-lieu

nghị định 112 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình chính phủ

Được đăng lên bởi Huỳnh Hảo
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2009

Số: 112/2009/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi
phí đầu tư xây dựng công trình tại các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây
dựng công trình sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng các quy định của Nghị
định này.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm:
tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; định mức và giá xây dựng; điều
kiện năng lực; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà
thầu trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây
dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ
trợ phát triển chính thức, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng
do Nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của Nhà nước.
Đối với các công trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là
ODA), nếu Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác với quy định của Nghị định này thì
thực hiện theo các quy định tại Điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là quản lý chi phí)
phải bảo đảm mục tiêu, hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình và phù hợp với
cơ chế kinh tế thị trường.
2. Quản lý chi phí theo từng công trình, phù hợp với các giai đoạn đầu tư xây dựng
công trình, các bước thiết kế, loại nguồn vốn và các quy định của Nhà nước.
3. Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình phải được dự tính theo đúng
phương pháp, đủ các khoản mục chi phí theo quy định và phù hợp độ dài thời gian
xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư là chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử
dụng để đầu tư xây dựng công trình.
4. Nhà nước thực hiện chức năng quản lý chi phí thông qua việc ban hành, hướng
dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí.
5. Chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm toàn diện ...
CHÍNH PHỦ
------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 112/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2009
NGHỊ ĐỊNH
VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi
phí đầu tư xây dựng công trình tại các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây
dựng công trình sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng các quy định của Nghị
định này.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm:
tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; định mức và giá xây dựng; điều
kiện năng lực; quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà
thầu trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây
dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ
trợ phát triển chính thức, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng
do Nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của Nhà nước.
Đối với các công trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là
ODA), nếu Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khác với quy định của Nghị định này thì
thực hiện theo các quy định tại Điều ước quốc tế đó.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
nghị định 112 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình chính phủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghị định 112 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình chính phủ - Người đăng: Huỳnh Hảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
nghị định 112 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình chính phủ 9 10 914