Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 15 LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 15 LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
_________________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Nghị định này quy định việc lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh
phí tại Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài khi
thực hiện các hoạt động chuyên môn đặc thù do cơ quan hữu quan phụ trách hoạt động đó
phân bổ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
2. Kinh phí thực hiện hoạt động chuyên môn đặc thù có nội dung quy định tại Điều 2
Nghị định này được bố trí từ ngân sách nhà nước cho các cơ quan phụ trách hoạt động đó
chủ trì thực hiện ở ngoài lãnh thổ Việt Nam theo nhiệm vụ cụ thể, hoặc theo chương
trình, đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Nghị định này không điều chỉnh đối với kinh phí ngân sách nhà nước cấp về Bộ Quốc
phòng, Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng và kinh phí thực hiện các chương
trình, đề án, dự án của cơ quan hữu quan đã được Thủ tướng Chính phủ quy định theo cơ
chế riêng.
Điều 2. Nội dung các hoạt động chuyên môn đặc thù
Nội dung các hoạt động chuyên môn đặc thù do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
thực hiện bao gồm:
1. Hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm, giao thương, giới thiệu quảng bá hàng hóa, dịch
vụ và lao động của Việt Nam, cơ hội đầu tư tại Việt Nam.
2. Hoạt động thu thập và mua thông tin kinh tế có giá trị; hoạt động thẩm tra, xác minh
đối tác kinh tế; các hoạt động vận động đối tác, khách hàng kinh doanh, các chủ đầu tư,
tập đoàn xuyên quốc gia, công ty lớn tại các địa bàn, địa phương sở tại nhằm xúc tiến

thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động.
3. Hoạt động tổ chức các sự kiện tại nước ngoài có tính chất không thường xuyên được
Thủ tướng Chính phủ quyết định.
4. Các hoạt động chuyên m...
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 107/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 15 LUẬT QUAN ĐẠI DIỆN
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
_________________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam nước ngoài số 33/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Nghị định này quy định việc lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng quyết toán kinh
phí tại quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước ngoài khi
thực hiện các hoạt động chuyên môn đặc thù do cơ quan hữu quan phụ trách hoạt động đó
phân bổ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
2. Kinh phí thực hiện hoạt động chuyên môn đặc thù có nội dung quy định tại Điều 2
Nghị định này được bố trí từ ngân sách nhà nước cho các cơ quan phụ trách hoạt động đó
chủ trì thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam theo nhiệm vụ cụ thể, hoặc theo chương
trình, đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Nghị định này không điều chỉnh đối với kinh phí ngân sách nhà nước cấp về Bộ Quốc
phòng, Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng kinh phí thực hiện các chương
trình, đề án, dự án của quan hữu quan đã được Thủ tướng Chính phủ quy định theo cơ
chế riêng.
Điều 2. Nội dung các hoạt động chuyên môn đặc thù
Nội dung các hoạt động chuyên môn đặc thù do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
thực hiện bao gồm:
1. Hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm, giao thương, giới thiệu quảng hàng hóa, dịch
vụ và lao động của Việt Nam, cơ hội đầu tư tại Việt Nam.
2. Hoạt động thu thập mua thông tin kinh tế giá trị; hoạt động thẩm tra, xác minh
đối tác kinh tế; các hoạt động vận động đối tác, khách hàng kinh doanh, các chủ đầu tư,
tập đoàn xuyên quốc gia, công ty lớn tại các địa bàn, địa phương sở tại nhằm xúc tiến
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 15 LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI - Trang 2
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 15 LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 15 LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 9 10 683