Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ ĐỊNH Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
________

Số: 108/2010/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010
NGHỊ ĐỊNH
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại,
hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
_________

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vựng áp dụng đối với người
lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại,
hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao
động, gåm:
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước lµm chñ sở
hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật
Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

2

3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá
nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2
và khoản 3 Điều này gọi chung là doanh nghiệp.
Điều 2. Mức lương tối thiểu vùng
Mức lương tối thiểu vùng để trả công đối với người lao động làm công
việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp
quy định tại Điều 1 Nghị định này theo vùng như sau:
1. Mức 1.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động
trên địa bàn thuộc vùng I.
2. Mức 1.200.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động
trên địa bàn thuộc vùng II.
3. Mức 1050.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động
trên địa bàn thuộc vùng III.
4. Mức 830.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên
các địa bàn thuộc vùng IV.
Điều 3. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Phụ
lục I và Phụ lục II ban hành kốm theo Nghị định này.
Điều 4. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng
1. Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này được lựa
chọn mức lương tối thiểu cao hơn so với mức lương tối thi...
CHÍNH PHỦ
________
Số: 108/2010/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010
NGHỊ ĐỊNH
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại,
h gia đình, cá nhân và các t chc khác của Việt Nam có thuê mướn lao đng
_________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vựng áp dụng đối với người
lao động làm việc công ty, doanh nghiệp, hợp tác, tổ hợp tác, trang trại,
hộ gia đình, nhân các tổ chức khác của Việt Nam thuê mướn lao
động, gåm:
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước lµm chñ sở
hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản hoạt động theo Luật
Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
NGHỊ ĐỊNH Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHỊ ĐỊNH Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
NGHỊ ĐỊNH Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động 9 10 753