Ktl-icon-tai-lieu

Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 06 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Được đăng lên bởi hung-nguyen-ngoc1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1603 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghị định 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 sửa đổi Nghị
định 39/2009/NĐ-CP
Thứ sáu, 29 Tháng 6 2012 10:38
Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 06 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ
về vật liệu nổ công nghiệp
CHÍNH PHỦ
------Số: 54/2012/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2009/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM
2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQH12
ngày 30 tháng 6 năm 2011;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày
23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp,
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm
2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp như sau:
1. Bổ sung Khoản 1 Điều 16 như sau:
“1. Tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải là doanh nghiệp theo quy định tại Điểm a Khoản 4
Điều 25 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQH12
ngày 30 tháng 6 năm 2011.
Việc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển, mua bán tiền chất thuốc nổ phải
đảm bảo các yêu cầu về an ninh, trật tự theo quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp và đảm
bảo các yêu cầu an toàn theo quy định pháp luật về hoá chất nguy hiểm.”
2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 17 như sau:
“1. Tổ chức sản xuất vật liệu nổ công nghiệp phải là doanh nghiệp theo quy định tại Điểm a
Khoản 3 Điều 25 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số
16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011.”
3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 18 như sau:
“1. Nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu, mua tiền chất thuốc nổ từ các doanh nghiệp có Giấy
phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ; đảm bảo mức dự trữ nguyên liệu sản xuất, tiền chất theo kế
hoạch đã cam kết với tổ chức kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.”
4. Sửa đổi Khoản 1 Điều 19 như sau:
“1. Tổ chức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp phải là doanh nghiệp theo quy định tại Điểm a
Khoản 4 Điều 25 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số
16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011.”
5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 34 như sau:
“1. Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép theo Khoả...
Nghị định 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 sửa đổi Nghị
định 39/2009/NĐ-CP
Thứ sáu, 29 Tháng 6 2012 10:38
Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 06 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ
về vật liệu nổ công nghiệp
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 54/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012
NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2009/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM
2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQH12
ngày 30 tháng 6 năm 2011;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày
23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp,
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm
2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp như sau:
1. Bổ sung Khoản 1 Điều 16 như sau:
“1. Tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải là doanh nghiệp theo quy định tại Điểm a Khoản 4
Điều 25 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQH12
ngày 30 tháng 6 năm 2011.
Việc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển, mua bán tiền chất thuốc nổ phải
đảm bảo các yêu cầu về an ninh, trật tự theo quy định quản vật liệu nổ công nghiệp đảm
bảo các yêu cầu an toàn theo quy định pháp luật về hoá chất nguy hiểm.”
2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 17 như sau:
“1. Tổ chức sản xuất vật liệu nổ công nghiệp phải doanh nghiệp theo quy định tại Điểm a
Khoản 3 Điều 25 Pháp lệnh quản lý, sử dụng khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ số
16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011.”
3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 18 như sau:
“1. Nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu, mua tiền chất thuốc nổ từ các doanh nghiệp Giấy
phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ; đảm bảo mức dự trữ nguyên liệu sản xuất, tiền chất theo kế
hoạch đã cam kết với tổ chức kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.”
4. Sửa đổi Khoản 1 Điều 19 như sau:
“1. Tổ chức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp phải doanh nghiệp theo quy định tại Điểm a
Khoản 4 Điều 25 Pháp lệnh quản lý, sử dụng khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ số
16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011.”
5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 34 như sau:
“1. Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép theo Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 33, lập hồ
gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 36 Nghị định này.
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép theo mẫu quy định;
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 06 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp - Trang 2
Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 06 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp - Người đăng: hung-nguyen-ngoc1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 06 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 9 10 554