Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ ĐỊNH Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Số: 12/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH
Về đăng ký và quản lý hoạt động của
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
__________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm
2008;
Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định về đăng ký và quản lý hoạt động hỗ trợ phát
triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác, của
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi
nhuận, các quỹ xã hội, quỹ tư nhân, hoặc các hình thức tổ chức xã hội, phi lợi
nhuận khác, được thành lập theo luật pháp nước ngoài, có hoạt động hỗ trợ phát
triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác tại
Việt Nam.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Tổ chức phi chính phủ nước ngoài” là các tổ chức nêu tại khoản 2 Điều
1 của Nghị định này.

2

2. “Hoạt động nhân đạo, phát triển” là các hoạt động hỗ trợ phát triển, viện
trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác.
3. “Chương trình” là một tập hợp các hoạt động, các dự án có liên quan đến
nhau và có thể liên quan đến một hoặc nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều vùng lãnh thổ,
nhiều chủ thể khác nhau nhằm đạt được một hoặc một số mục tiêu xác định, có
thời hạn thực hiện tương đối dài hoặc theo nhiều giai đoạn, nguồn lực để thực hiện
có thể được huy động từ nhiều nguồn ở những thời điểm khác nhau, với nhiều
phương thức khác nhau.
4. “Dự án” là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau nhằm đạt
được một hoặc một số mục tiêu xác định, được thực hiện trên địa bàn cụ thể, trong
khoảng thời gian xác định, dựa trên những nguồn lực xác định.
5. “Viện trợ phi dự án” là các khoản viện trợ không thuộc chương trình, dự
án, được cung cấp dưới dạng hiện vật, tiền mặt hoặc chuyên gia (kể cả chuyên gia
tình nguyện) cho các mục đích nhân đạo, phát triển.
6. “Cam kết dài hạn” là sự cam kết tài trợ hoặc hoạt động với thời gian từ
05 (năm) năm trở lên.
7. “Cơ quan đối tác Việt Nam” là cơ quan, tổ chức V...
CHÍNH PHỦ
________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________
Số: 12/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2012
NGHỊ ĐỊNH
Về đăng ký và quản lý hoạt động của
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
__________
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm
2008;
Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 m 2008 quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định về đăng quản hoạt động hỗ trợ phát
triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác, của
các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi
nhuận, các quỹ hội, quỹ nhân, hoặc các hình thức tổ chức hội, phi lợi
nhuận khác, được thành lập theo luật pháp nước ngoài, hoạt động hỗ trợ phát
triển, viện trợ nhân đạo, không mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác tại
Việt Nam.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Tổ chức phi chính phủ nước ngoài” là các tổ chức nêu tại khoản 2 Điều
1 của Nghị định này.
NGHỊ ĐỊNH Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHỊ ĐỊNH Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
NGHỊ ĐỊNH Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 9 10 783