Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ ĐỊNH Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Được đăng lên bởi tonghuutritq88
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3115 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÍNH PHỦ
______
Số: 29/2012/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH
Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
___________
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
Chính phủ ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên
chức.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Nghị định này quy định về tuyển dụng, bố trí, phân công, thay đổi và thăng
hạng chức danh nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng; biệt phái, bổ nhiệm, miễn
nhiệm; đánh giá; thôi việc, nghỉ hưu và thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn
vị sự nghiệp công lập.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Chế độ tập sự” là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển
dụng vào viên chức làm quen với môi trường công tác và tập làm những công việc
của vị trí việc làm gắn với chức danh nghề sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp
đồng làm việc.
2. “Thay đổi chức danh nghề nghiệp” là việc viên chức được bổ nhiệm một
chức danh nghề nghiệp khác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc
làm đang đảm nhiệm.
3. “Hạng chức danh nghề nghiệp” là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng ngành, lĩnh vực.

4. “Thăng hạng chức danh nghề nghiệp” là việc viên chức được bổ nhiệm
giữ chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn trong cùng một ngành, lĩnh vực.
Điều 3. Phân loại viên chức
1. Theo vị trí việc làm, viên chức được phân loại như sau:
a) Viên chức quản lý bao gồm những người quy định tại Khoản 1 Điều 3
Luật viên chức;
b) Viên chức không giữ chức vụ quản lý bao gồm những người chỉ thực
hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp
công lập.
2. Theo chức danh nghề nghiệp, viên chức được phân loại trong từng lĩnh
vực hoạt động nghề nghiệp với các cấp độ từ cao xuống thấp như sau:
a) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I;
b) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II;
c) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III;
d) Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.
Chương II
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Mục 1
ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG
Điều 4. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn
nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có
đủ các điều kiện đăng ký dự tuyể...
CHÍNH PHỦ
______
Số: 29/2012/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________
Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012
NGHỊ ĐỊNH
Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
___________
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
Chính phủ ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản viên
chức.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Nghị định này quy đnh về tuyển dụng, bố trí, phân công, thay đổithăng
hạng chức danh nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng; biệt phái, bổ nhiệm, miễn
nhiệm; đánh giá; thôi việc, nghỉ hưu và thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn
vị sự nghiệp công lập.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Chế độ tập sự” là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển
dụng vào viên chức làm quen với môi tng công tác và tập làm những công việc
của v trí việc làm gắn với chức danh nghề sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp
đồng làm việc.
2. “Thay đổi chức danh nghề nghiệp” việc viên chức được bổ nhiệm một
chức danh nghề nghiệp khác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị t việc
làm đang đảm nhiệm.
3. “Hạng chức danh nghề nghiệp” cấp độ thể hiện trình độ, năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng ngành, lĩnh vực.
NGHỊ ĐỊNH Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHỊ ĐỊNH Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức - Người đăng: tonghuutritq88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
NGHỊ ĐỊNH Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 9 10 836