Ktl-icon-tai-lieu

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2015-2020

Được đăng lên bởi tranhailamml
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG LA
CHI BỘ TRƯỜNG THPT
MƯỜNG LA
*
ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IV
NHIỆM KỲ 2015 - 2020

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mường La, ngày

tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2015-2020
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30.05.2014 của Bộ Chính trị về
Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của
Đảng; Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 11.09.2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy
Sơn La; Kế hoạch số 134-KH/HU ngày 24.09.2014 của Ban Thường vụ huyện
ủy Mường La thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng
bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đại hội Chi bộ Trường THPT Mường La lần thứ IV, nhiệm kì 20152020 được tiến hành vào ngày tháng 03 năm 2015. Dự Đại hội có 24 đồng chí
đảng viên trên tổng số 24 đảng viên được triệu tập, các đại biểu đã mang đến
Đại hội nguyện vọng, trí tuệ và quyết tâm vươn lên trong sự nghiệp đổi mới, xây
dựng Đảng, chính quyền, và các đoàn thể trong nhà trường trong sạch vững
mạnh, với niềm tin tuyệt đối vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng. Đại hội Chi bộ
Trường THPT Mường La lần thứ IV, nhiệm kì 2015-2020 đã nhất trí:
QUYẾT NGHỊ:
1- Nhất trí thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chi ủy Chi bộ
khoá III về kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ
lần thứ III nhiệm kỳ 2010 - 2015 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm
kỳ 2015 – 2020.
2- Đại hội thống nhất thông qua một số chỉ tiêu quan trọng, trong việc
thực hiện phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kì 2015 - 2020:
- 100% đảng viên nghiêm túc học tập các chỉ thị Nghị quyết của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước.
- 100% đảng viên xếp loại từ đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên
trong đó 90% đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đạt danh hiệu chi bộ
trong sạch vững mạnh.
- 100% đảng viên được tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ sư phạm, trình độ lý luận hàng năm. Phấn đấu 20% đảng viên có trình
độ lý luận từ trung cấp trở lên trong đó 5% đạt trình độ cao cấp.
- Trong nhiệm kì kết nạp từ 10-12 đảng viên mới, không có đảng viên vi
phạm Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm.
- Các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhà trường xếp loại từ hoàn thành tốt
trở lên, đơn vị trường học giữ vững danh hiệu trường tiên tiến.

2

- 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đạt kết quả
xếp loại chuyên môn từ trung bình trở lên trong đó 70% khá, giỏi; giáo viên giỏi
cấp trường 20%; giáo viên giỏi cấp tỉnh 10%.
- Phấn đấu đạt tỷ lệ ...
ĐẢNG BỘ HUYỆN MƯỜNG LA
CHI BỘ TRƯỜNG THPT
MƯỜNG LA
*
ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ IV
NHIỆM KỲ 2015 - 2020
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Mường La, ngày tháng 3 năm 2015
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2015-2020
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30.05.2014 của Bộ Chính trị về
Đại hội đảng bộ c cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của
Đảng; Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 11.09.2014 của Ban Thường vụ tnh ủy
Sơn La; Kế hoạch số 134-KH/HU ngày 24.09.2014 của Ban Thường v huyện
ủy Mường La thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của BChính trị về Đi hội đảng
bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đại hội Chi bộ Trường THPT Mường La lần thứ IV, nhiệm 2015-
2020 được tiến hành vào ngày tháng 03 năm 2015. Dự Đi hội 24 đồng chí
đảng viên trên tổng số 24 đảng viên được triệu tập, các đại biểu đã mang đến
Đại hội nguyện vọng, trí tuệ và quyết tâm vươn lên trong sự nghiệp đổi mới, xây
dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong nhà trường trong sạch vững
mạnh, với niềm tin tuyệt đối vào s nghiệp lãnh đạo của Đảng. Đại hội Chi bộ
Trường THPT Mường La lần thứ IV, nhiệm kì 2015-2020 đã nhất trí:
QUYẾT NGHỊ:
1- Nhất t thông qua d thảo báo cáo chính trị của Ban Chi ủy Chi b
khoá III v kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi b
lần thứ III nhiệm k 2010 - 2015 mục tiêu, phương hướng, nhiệm v nhiệm
kỳ 2015 – 2020.
2- Đại hội thống nhất thông qua một số chỉ tiêu quan trọng, trong việc
thực hiện phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kì 2015 - 2020:
- 100% đảng viên nghiêm túc học tập các chỉ thị Nghị quyết của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước.
- 100% đảng viên xếp loại từ đ ch hoàn thành nhiệm vụ trở lên
trong đó 90% đủ cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi b đạt danh hiệu chi bộ
trong sạch vững mạnh.
- 100% đảng viên được tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ sư phạm, trình đlý luận hàng năm. Phấn đấu 20% đảng viên trình
độ lý luận từ trung cấp trở lên trong đó 5% đạt trình độ cao cấp.
- Trong nhiệm kết nạp từ 10-12 đảng viên mới, không đảng viên vi
phạm Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm.
- Các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhà trường xếp loại từ hoàn thành tt
trở lên, đơn vị trường học giữ vững danh hiệu trường tiên tiến.
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2015-2020 - Trang 2
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2015-2020 - Người đăng: tranhailamml
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2015-2020 9 10 549